Gå til innhold

Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund - Åsebu

Kommunestyret i Hvaler vedtok 15.02.2018 i sak 4/18 at «Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, arealplanID 0111140».

Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune.

Formålet med planen er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse langs fv. 108 fra Puttesund i nord til Åsebu i sør. Dette er en strekning på 9,8 km hvorav 0,9 km er i Fredrikstad kommune. Detaljplanen skal legge til rette for at en ny strømkabel fra Kråkerøy til Asmaløy skal kunne legges under gang- og sykkelveien.

Saksdokumenter

Særutskrift

Endringslogg

Reguleringsbestemmelser

Sammenstilling av innspill og høringsuttalelser med forslagsstillers kommentarer

Planbeskrivelse med KU

Plankart 1

Plankart 2

Plankart 3

Plankart 4

Nmm - arkeologisk rapport

Samtykke til omdisponering av areal i Bukkholmen

Endringer uten krav om høring

Plandokumentene finner man også ved servicetorget på rådhuset, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Dokumentene vil være tilgjengelige på Rådhuset frem til klagefristen utløper.

Eventuelle klager

I henhold til § pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved særskilt brev og planvedtaket blir kunngjort i Fredrikstad Blad tirsdag 23.02.2018. Fristen for å klage på vedtaket er 16.03.2018 jf. forvaltningsloven § 29.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller når klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. Etter klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må være satt frem til senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Publisert
21.02.2018
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger