Hauge barnehage

Innhold

Hauge barnehage ligger vakkert til på Vesterøy på Hvaler. På Hauge barnehage legger vi vekt på omsorg, lek, vennskap og fellesskap. Vi bruker naturen og rommene i barnehagen som pedagogiske verktøy i arbeidet vårt.

Om Hauge barnehage

Nærmiljøet vårt og de flotte områdene vi har her på Vesterøy og på Hvaler gir muligheter for mange varierte opplevelser.

Vi har vi en egen gapahuk på barnehagens uteområde, lavvoplass som vi bruker igjennom hele året og to egne båter som benyttes i sommermånedene og til hummerfiske i oktober.

Vi er opptatt av lek, vennskap og å utforske sammen. Utvikling og læring skjer i samspill mellom barnas interesser, de voksnes innspill og inspirasjon fra omgivelsene.

 • barnehagelærere på alle avdelinger, med ulike fordypningsområder
 • dyktige fagarbeidere og assistenter
 • egen båt med motor som vi bruker i sommermånedene og til hummerfisket
 • egen liten robåt
 • naturlekeplass med lavvo, bålplass og fantastisk utsikt
 • felles prosjekt og godt samarbeid med de andre barnehagene om innføring av ny Rammeplan

Virksomhetsleder/styrer: Grete Lemme Abrahamsen

Årsplan 2017-2018 del 1

Årsplan 2017-2018 del 2

 

Ny i barnehagen

Velkommen til oss! Å være ny i barnehagen er nytt både for barnet og dere foreldre. Både barnet ditt og du skal bli kjent med nye mennesker og ett nytt sted. Vi gleder oss til å bli kjent med dere.

Alle avdelingene er opptatt av barns medvirkning og barnas behov, og barna har gode muligheter til å være med på å påvirke innholdet i barnehagedagen sin.

I de første ukene legger dere som foreldre og de voksne på avdelingen sammen grunnlaget for en god start i barnehagen.

Barna skal ha en myk overgang til barnehagelivet. Som foreldre får dere ved oppstart  innsikt i hva som venter barnet deres, og de ansatte blir kjent med både barnet deres og der som foreldre.

Ingen barn er like og tilvenningen blir individuell. Noen bruker kort tid, andre bruker lengre tid. Vi anbefaler at du minst bruker 3 dager på oppstart, så både barnet ditt og du blir kjent med oss.

Våre avdelinger

På Hauge barnehager er det to avdelinger for de yngste barna i første etasje og to avdelinger for de eldste i andre etasje. Avdelingene sammerbeider tett. Vi har jevnaldrende barn sammen på sin avdeling og deler også barnegruppene i mindre grupper. 

Dette gir store muligheter til å innrede rom, planlegge aktiviteter, turer og en morsom hverdag for alle barna. Vi ønsker at hvert barn skal oppleve trygghet og tilhørighet i sin gruppe, og også mester samspill i et mangfoldig sosialt miljø.

Avdeling Glede

Glede er avdelingen for barn født i 2017. På avdelingen er vi opptatt av å gi barna trygghet, omsorg og gode mestringsopplevelser. Gjennom gode hverdagsopplevelser i trygge omgivelser vil barna kunne aktivt delta i barnehagehverdagen. Dette bidrar til hvordan de senere vil mestre hverdagen i barnehagen og skolen.


Vi har fokus på sosialkompetanse, kreativitet, friluftsliv og språk. Språk og språkstimulering kommer som en naturlig del inn i hverdagen på en småbarnsavdeling. Vi voksne benevner og setter ord på det som skjer og det vi gjør i alle de ulike situasjonene under stell, måltid, lek, aktiviteter og i garderoben. Vi tar tak i det barna er nysgjerrige på og utforsker sammen med dem, vi har samlinger hvor vi synger, hører på musikk, leser bøker og maler.

Ute koser vi oss i all slags vær og utforsker nærmiljøet vårt.

Personalet på avdeling Glede barnehageåret 2018-2019 er:
Pedagogisk leder: Monika Skjønhaug
Fagarbeider: Mariann Søberg
Assistent: Louise Olsen

Avdeling Lykke

Lykke er avdelingen for barn født i 2016. Mye av hverdagen vår består av gode opplevelser knyttet til natur og friluftsliv. Vi har turdag hver onsdag. Det er viktig for oss at barna opplever lek, vennskap, fellesskap, mestring og glede ute i naturen.

De voksne skal lytte og engasjere seg i det barna er opptatt av. Barna skal føle seg verdifulle, trygge, sett og hørt ved at de voksne skal være tilstede, engasjerte og gi trygge og omsorgsfulle rammer.

Personalet på avdeling Lykke barnehageåret 2018-2019 er:
Pedagogisk leder: Emily Evensen
Assistent: Aina-Marie Larsen
Assistent: Viktoria Moe Larsen
Fagarbeider: Siv Falck

Avdeling Lek og Humor

Lek og Humor er en avdeling med ulike baser som samarbeider tett.

På Lek har barna født i 2015 garderobeplassen sin.

På Humor har barna født i 2013 og 2014 garderobeplassen sin.

Hos oss skal hvert enkelt barn føle seg verdifull, trygg, sett og hørt, ved at de voksne er tydelige og omsorgsfulle. De voksne er tilstede, engasjerte og skaper trygge og omsomsfulle omgivelser. Barns medvirkning står i fokus og barna skal oppleve å være verdifulle for fellesskapet og at de deltar i et demokratisk fellesskap.

Personalet på Lek og Humor barnehageåret 2018-2019 er:
Pedagogisk leder: Marte Vesje-Lindrupsen (hovedansvar for barna på Humor)
Pedagogisk leder: Hanne Persdatter Alvik (hovedansvar for barna på Lek)
Barnehagelærer: Anders Persson (hovedansvar utegruppa)
Assistent: Sidsel Breivik
Assistent: Anita Johansen
Assistent: Siw Caroline Avdal

Samarbeid mellom barnehage og foreldre

Hauge barnehage legger stor vekt på et godt samarbeid og en åpen kommunikasjon med dere som foreldre. Foreldresamarbeidet hos oss skjer både på formelle og uformelle arenaer. Barnehagen har også en egen facebookside: Hauge barnehage.

Det formelle samarbeidet foregår ved

 • to foreldremøter i året
 • tilbud om to foreldresamtale pr år, eller flere ved behov
 • irukerundersøkelser fra UDIR hvert år
 • månedsplaner og tilbakeblikk hver måned på e-post til foreldrene 
 • samarbeidsutvalget for barnehagen
 • eget FAU for barnehagen

Det uformelt samarbeid foregår gjennom

 • den daglig kontakten  om morgenen og ettermiddagen
 • i ulike arrangement gjennom året
 • åpenhet for tilbakemeldinger
 • dugnader etter behov

Foreldreutvalget for barnehager har eget nettsted (FUB)  her du kan finne nyttig informasjon.

Foreldrene på Hauge barnehage har opprettet et eget arbeidsutvalg (FAU). Ønsker du kontakt med foreldreutvalget kan du sende e-post til fau.haugebarnehage@gmail.com. Foreldrene har også en egen lukket facebookgruppe. Her kan du melde deg inn dersom du har barn i Hauge barnehage.

Planleggingsdager 2018-2019

 • 16. og 17 august
 • 12. november
 • 2. januar
 • 31. mai

Disse dagene er barnehagen stengt.

 Fra barnehage til skole

Hauge barnehage har fokus på å gi de eldste barna en god og trygg overgang fra barnehage til skole.

Det siste året før skolestart har barnehagene på Hvaler seks felles treff for de barna som skal begynne på Åttekanten skole. Treffene er i Huser, Asmaløy og Hauge barnehage.

Hauge barnehage bruker også Åttekanten skolens uteområde og gymsalen. Barna blir barna kjent med skolens område. Skolestarterene har faste turdager en gang per måned med 1. og 2.- klasse ved Åttekanten skole. Barna blir kjent med skolen og fortsetter vennskap med eldre barn som de har gått i barnehage sammen med.

Dette koster en barnehageplass

Pris pr. mnd.
1/1 plass    2910
80% plass        2474
70% plass    2328
60% plass    2037
50% plass    1746
40% plass    1455

Prisene gjelder fra 1.januar 2018

Betalingsperiode

Betalingen gjelder for 11 måneder, juli er betalingsfri.

Åpen barnehage

«Åpen barnehage» har en egenandel på kr. 20,- per gang per barn (betales ved oppmøte).

Matpenger

Betaling for kost kommer i tillegg. Prisen følger selvkostprinsippet. For 2018 gjelder følgende veiledende priser per barn:
• Frokost /lunsj /frukt /drikke – kr. 350,- per måned
• Lunsj /frukt /drikke – kr. 300,- per måned

Søskenmoderasjon

Betalingssatsene reguleres i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av departementet og kommunestyret. Det gis søskenmoderasjon i foreldrebetaling med 1/6 av familiens samlede egenandel for familie med 2 barn i barnehage. Det gis deretter 50 % for 3. eller flere barn. Juli måned er betalingsfri.

Reduksjon på grunn av lav inntekt

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid. Dette må vedlegges søknad om betalingsmoderasjon:
• Kopi av siste selvangivelse skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig til å opplyse om dette ved søknad.
• Selvstendige næringsdrivende må legge ved pensjonsgivende inntekt fra siste ligning.

Her kan du søke om reduksjon.

Andre bestemmelser

• Det betales fra den dato barnet er tildelt plass.
• Oppsigelse skal skje skriftlig til barnehaven med minst 1 måneds varsel.
• Oppsigelse i vårhalvåret må foretas innen 1. april.
• Det betales full pris i oppsigelsestiden. Det må betales under barnets fravær.
• Gebyr ved for sen henting vil påløpe.
• Faktura sendes for hver kalendermåned og forfaller den 20. i samme måned.
• Dersom en barnehaveplass misligholdes ved manglende betaling, det vil si restanse på 2 måneder eller mer, kan kommunen si opp plassen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?