Parkering

Innhold

Kommunen har avgiftsbelagt parkering på parkeringsplassene nedenfor i tiden fra og med 15. mars til og med 15. oktober, alle dager fra kl. 08.00-18.00. Hvaler kommune har delegert myndighet til å håndheve parkeringen på Hvaler.

Parkeringsbestemmelser

Råd til deg som skal parkere

Velkommen til å parkere på Hvaler, men husk å parkere i henhold til gjeldene forskrifter, lover og regler.

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.

Hvaler kommunes avgiftsparkering er regulert med skilt som opplyser om gjeldende avgift, hvor lang tid du kan stå parkert og for hvilke tidsrom det kreves avgift for. All parkering skal være forskuddsbetalt. Det vil si at betaling finner sted når du ankommer parkeringsplassen. Du kan betale med mynt, kort (MasterCard/Visa), eller telefon (EasyPark).

Har du betalt parkering med kort eller telefon kan du avbryte parkeringen hvis du er tilbake før parkeringstiden utløper.

Vi minner om:

 • Skilting gjelder i kjøreretningen - ikke nødvendigvis den retningen du har parkert.
 • Skiltet gjelder frem til neste veikryss, eller frem til neste skilt.
 • Det er forbudt å stanse nærmere enn fem meter fra veikryss, 5-metersregelen gjelder fra det punkt der kantsteinen begynner å runde.
 • Det er forbudt å stanse fem meter før gangfelt og på fortau. Her er det altså ikke tillatt med av- og pålessing.
 • Betal parkeringsavgift umiddelbart etter at du har satt fra deg bilen, og legg kvitteringen godt synlig bak frontruten med riktig side opp. Overtredelse vil medføre kontrollavgift og kjøretøyet kan fjernes for eiers kostnad og risiko.
 • Sjekk skiltingen nøye – selv om det står mange biler parkert på en strekning er det ikke sikkert det er tillatt.
 • Oppmerking av parkeringsplasser er kun supplement til skilting.

Husk at det er ditt ansvar som fører å sette deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet. Du har en aktiv undersøkelsesplikt.

 • Du plikter å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene (vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften).
 • Du plikter å være oppmerksom på offentlige trafikkskilt, signal og oppmerking og rette deg etter de forbud og påbud disse gir.
 • Husk 24-timers regelen. Sjekk parkeringen minst en gang i døgnet. Vær særlig oppmerksom når det er snørydding og vårrengjøring.
Parkeringspriser 2019
 • Parkering v/Rådhuset og Floren skole per time kr 17,-
 • Parkering v/Rådhuset per døgn kr 165,-
 • Parkering v/Hvaler kirke per time kr 14,-
 • Parkering v/Hvaler kirke per døgn kr 135,-
 • Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per time kr 12,-
 • Parkering v/Skipstadsand og Vikerhavn per døgn kr 110,-
Easyparkkode
 • Rådhuset: 1030
 • Kirken: 1031
 • Skipstadsand: 1032
 • Vikerhavn: 1033
Parkeringsgebyr/kontrollsanksjoner

Du får parkeringsgebyr hvis du bryter trafikkreglene. Du får kontrollsanksjon hvis du ikke betaler eller ikke har gyldig parkeringsbillett.

Hvis du feilparkerer på steder som er skiltet med parkering eller stopp forbudt, eller bryter trafikkreglene på annen måte, får du et parkeringsgebyr på 900 kroner.

Hvis du glemmer å trekke billett på steder med gratis parkering, får du en kontrollsanksjon på 300 kroner. 

Hvis du ikke har gyldig parkeringsbillett i frontruta, parkerer på en reservert plass eller utenfor oppmerking, får du en kontrollsanksjon på 600 kroner.

Parkerer du på en plass som er reservert for forflytningshemmede, får du en kontrollsanksjon på 900 kroner.

Klage

Du har mulighet til å klage hvis du har fått en kontrollsanksjon eller et parkeringsgebyr. Du må alltid klage til den myndighet som har ilagt deg dette. Du finner klageskjema for Hvaler kommune her.
Får du avslag på klagen og ønsker å klage videre, er det to veier å gå:

 • Klage på parkeringsgebyr skal behandles av tingretten.
 • Klage på kontrollsanksjon skal behandles av parkeringsklagenemda.

Ta hensyn til bilen ved siden av deg så den ikke får skader eller bulker.
Ønsker du mere informasjon kan du gå inn på parkeringsklagenemda sin hjemmeside.

Abonnementsparkering

Hvaler kommune kan tilby årsabonnement på følgende steder:

Ab. parkering Skjærhalden sentr. for fastboende Østre Øyer kr 6.440,-

Ab. parkering i Bølingshavn kr 6.440,- håndteres av Borg Havn: firmapost@borg-havn.no tlf: 951 90 784.

Ab. parkering i Utgårdskilen/Garnberget kr 3.525,- håndteres av Borg Havn: firmapost@borg-havn.no tlf: 951 90 784.

Ab. parkering på Skipstadsand kr 2.730,-

For nærmere opplysning om søknad og frister, ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 37 50 00.

Elbilparkering

Det generelle avgiftsfritaket for elektrisk- og hydrogendrevne kjøretøyer bortfaller i den nye parkeringsforskriften 1. januar 2017.

Det er opp til den enkelte kommune å gi avgiftsfritak for disse kjøretøygruppene.

Hvaler kommune har besluttet:

 • Det er parkeringsavgift for elbiler og hydrogendrevne kjøretøy i kommunen.

Hvaler kommune kan tilby 14 ladeplasser ved Rådhuset med type 2-kontakt. Kabler må medbringes, og det er to plasser ved Sandbakken miljøstasjon.

Elbiler kan bruke ladeplassene utenom kontortid (kl. 16.00-07.00) og i helgene mot parkeringsavgift og betaling for lading.

Følg skiltingen der du parkerer.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. 

Søknaden blir behandlet i et utvalg bestående av en representant fra Råd for funksjonshemmede, kommuneoverlegen og representanter fra Hvaler kommune. Utvalget har møte minst en gang i måneden. 

Vilkår

 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over korte avstander.

 • Du må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk, fysioterapi, regelmessig kontroller spesialist, sykehus i forbindelse din medisinske tilstand

 • Husk å søke om fornying i god tid, det er 4-6 uker behandlingstid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

Målgruppe

 • Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.
 • De må også ha et konkret parkeringsbehov på navngitte steder der det ikke kan benyttes ordinære parkeringsplasser. Parkeringsbehovet skal være av en viss hyppighet

Søknadsskjema

Aktuelt lovverk

Nye bestemmelser angående maksimal tid (§64) I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning. 

 • Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.
 • Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser skiltet for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun benyttes til av/påstigning.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?