Vann og avløp

Innhold

VA-vakttelefon

Ved driftsforstyrrelser på kommunens vannforsyning og kloakknett skal henvendelser rettes til kommunens VA-vakt. Vakten er døgnkontinuerlig. 

Vakttelefon 908 51 920

Aktuelt

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene (Mattilsynet) gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Klipp fra avisen

Hvaler kommune gjennomfører hvert år systematisk rengjøring av hovedvannledningsnettet i hele kommunen etter en fastsatt spyleplan. Rengjøringen skjer hovedsakelig om høsten, men rengjøring kan ved behov også gjennomføres ellers i året.

Når vi rengjør der du bor, vil du bli varslet i forkant gjennom Hvaler kommunes SMS varslingssystem. Du kan oppleve dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden. Noen abonnenter, spesielt i høyereliggende områder, kan risikere at vannet blir helt borte mens spylingen pågår.

Spylingen vil foregå på ukedager, hovedsaklig mellom kl 0800 og 1430.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan gjør vi det?

Vi rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på vannledningsnettet. Ved rengjøring åpner vi ventiler i vannkummer i perioder inntil ca. 30 minutter, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Vi spyler til vannet er blitt klart.

Hvordan vil du oppleve spylingen?

Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Vi anbefaler at du ikke bruker oppvask- eller vaskemaskin under spylingen, og at du begrenser tapping fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter hovedstoppekran, og la vannet renne til det blir klart. Rens deretter siler på tappestedene. 

Blir vannet brunt?

Ja, det kan bli brunt og det kan bli luft i rørene. Åpne kranene og la det renne til vannet blir klart.

Kan dere si ifra når dere spyler hos meg?

Det er vanskelig å si når vi er akkurat hos deg, da vannet kan forsvinne når vi spyler i nærområdet.

Hva med oppvaskmaskin og vaskemaskin, vil de stoppe?

De kan stoppe, og de kan dra inn brunt vann.

Lurer du på noe kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 37 50 00, eller vann- og avløpsvakten på telefon 908 51 920.

Mikroplast i drikkevann

Norsk drikkevann har svært lave nivåer av mikroplast. Dette kommer fram etter en kartlegging av vannet fra norske vannverk. Folkehelseinstituttet har vurdert effekten på helsa.

Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets sider

Har du dokultur?

Ikke kast ting i do som ikke hører hjemme der. Tette avløp skaper problemer for deg, naboen og kommunen.  

Spillvannsnettet (kloakk) og pumpestasjonene er bygget for å ta hånd om spillvann fra husholdninger, men mange putter ting i vask og toalett som ikke hører hjemme der.

I disse tider opplever Hvaler kommune problemer med filler og våtservietter i spillvannsnettet. Dette fører til at toaletter og avløp tetter seg. Tette avløp kan skape problemer både for deg, naboen og kommunen. Fremmedlegemer i spillvannsnettet kan blant annet føre til tilstopping av kommunale og private spillvannsledninger med den konsekvens at spillvann kan komme inn i boliger.

 • Mopper, våtservietter, Q-tips, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn med mer skal ikke kastes i toalettet. Dette skal kastes i søppeldunken.
 • Spesialavfall som olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling/beis, fotovæske, fargestoff og lim skal ikke helles i vasken eller toalettet. Dette skal samles opp og leveres på miljøstasjonen.
 • Fett og matolje i små mengder kan hjemmekomposteres. Matolje i store mengder må leveres til avfallsmottak.

Toalettet er ingen søppeldunk 

Driftspersonell i kommunen må ofte rykke ut for å ordne opp når det er tilstopping på ledningsnettet, og i mange tilfeller skyldes dette at folk har kastet ting i toalettet som fører til at ledningen etter hvert har tettet seg. Kommunen får også høyere driftskostnader, som til sist blir fakturert våre abonnenter gjennom avløpsgebyret.

 

Hvordan er kvaliteten på drikkevannet på Hvaler?

Nå har du muligheten til å ta ut en rapport over kvaliteten på våre vann- og avløpstjenester, og også sammenligne med andre kommuner.
Rapporten lager du ved å gå inn på denne lenken.

Hvordan er kvaliteten på kystvannet på Hvaler?

NIVA har laget en rapport om kvaliteten på vannet blant annet i Vauerkilen.

Hvaler kommune innfører Powel VA Entreprenørportal

Fra 23. august 2018 endres rutinene for levering av sanitærsøknader i Hvaler kommune. Entreprenører må registrere seg i entreprenørportalen for å kunne sende inn sanitærsøknader/meldinger.

Link til registrering av bruker i entreprenørportalen

For veiledning i bruk av portalen, kontakt Hvaler kommune ved:

Vann

Drikkevann

Kommunens ansvar og mål er at alle skal få nok vann, med godt trykk og av god kvalitet.

Drikkevannet til Hvaler blir levert av Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak (FREVAR KF). Vannet blir ført via overføringsledninger i sjø og på land.

Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 200 liter vann pr døgn. 

 

Hvor hentes vannet fra?

Råvannet hentes i Isnesfjorden/Vestfvannet som står i forbindelse med Glomma. Herfra ledes vannet til Borredalsdammen i Fredrikstad, som rommer 15 dagers reserve av råvann. Borredalsdammen er belagt med restriksjoner i forhold til boliger, ferdsel og landbruk, og det er forbud å bade og fiske i Borredalsdammen.

Fra Borredalsdammen ledes vannet til FREVAR KFs vannverk for rensing. Vannverket på Høyfjell produserer rundt 15,5 millionder kubikkmeter vann pr år. 

For å opprettholde et stabilt og forsvarlig vanntrykk hele veien frem til springen, benyttes trykkøkningsstasjoner og utjevningsbasseng. På Hvaler er det to utjevningsbasseng på 1500 m3 hver.

 

Hardhet på vannet

Hardhetsgraden på vann er 2,5 dH (tysk hardhetsgrad) Man trenger ikke tilsette salt i oppvaskmaskiner/vaskemaskiner.

Ofte stilte spørsmål om vann

Vannmåler 

Drikkevannskvalitet

Drikkevann som kommunen leverer skal være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

 
Parameter Drikkevann Grenseverdier
Kalsium 13 anbefalt < 25 mg/1
Natrium 8 200 mg/l
Magnesium 0,9 mg/l ingen
Sulfat 5-10 100 mg/l
Klorid 5 200 mg/1
Hardhet 2-2,5 dH0 ingen
pH 8

6,5 - 8,5

Hva kan jeg gjøre for å forebygge frostskader?

Unngå frostskade

Private ledningseiere dvs. abonnenter og beboere har eget ansvar for rørene i boligen og stikkledningene (vann- og avløpsrør) på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning som avdeling vann og avløp har ansvar for. Kalde vinterdager kan medføre frostskader på vannrør. Når vann fryser til is øker volumet med ca. 10 %, isen vil da sprenge en lukket rørledning. Hold derfor alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Minimum 10° C i boligdel og over 3° C i kjeller. Dette gjelder den delen av boligen som inneholder vanninstallasjoner, bad, kjøkken, wc, vaskerom, etc.

Spares det for mye på strøm, kan regningen for reparasjon av frostskader i boligen strekke seg fra ca. noen tusen til over 100 000 kroner.

Den vanligste årsaken til frostskader er at folk glemmer å lukke kjellervinduer og luker. Hvis disse er i nærheten av et vannrør når kulda kommer, tar det ikke lang tid før røret fryser.

Hva kan jeg gjøre for å forebygge frostskader?

Hold alle rom varme nok uansett om du er hjemme eller borte (min.10° C i bolig og over 3° C i kjeller)

Lukk kjellervinduer og ventiler

Steng ventilasjonsluker

Isoler vann- og avløpsledninger i kalde rom og i kjellere

Husk varme på hytta, fritidsboliger og utleielokaler

 

Privat stikkledning

Private vann- og avløpsrør som eier selv har ansvar for, kalles stikkledninger.

Private ledningseiere (abonnenter/beboere) har ansvar for rør i boligen, samt stikkledninger på utsiden og frem til kommunal hovedledning.

Privat ansvarsforhold er vann- og avløpsrørene i boligen og rørene på utsiden av boligen (husveggen) fram til stedet de er påkoblet den kommunale hovedledningen. 

Eier er ansvarlig for at rørlegger har lagt de private rørene på en forskriftsmessig måte.

 

Kommunal hovedledning

VA-avdelingen har ansvaret for de kommunale hovedledningene (vann og avløp). Avdelingen har beredskap for å rykke ut og reparere skader på kommunale hovedledninger.

Ved reparasjonsarbeid etter frostsprengning må VA-avdelingen ofte stenge av hovedledningen hvor det private røret (stikkledningen) er tilknyttet.  Det er sjelden at disse hovedledningene skades av kulde. Frostskader oppstår som regel på private rør (stikkledninger) eller i boligenes kjellere.

Avstengning på hovedledning berører langt flere enn de som er direkte tilknyttet det aktuell skadetstedet. Ta derfor forholdsreger for å unngå at slike skader oppstår. Hvis beboere oppdager at vannet er frosset i de private rørene, bør man være varsom i forhold til oppvarming av det frosne røret. Hvis tilfrysing har medført sprekker i private rør, oppstår vannskadene ofte først når vannet kommer tilbake. I tilfeller med frosne rør anbefaler vi at man kontakter autorisert rørlegger.

Sintef: Unngå vannskader

Ta gjerne kontakt med vår VA-avdeling om du ønsker ytterligere informasjon.

Avløp

Kommunen har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.

Som abonnent til kommunens vann- og avløpsnett har du plikt til å:

 • Kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene.
 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

Ofte stilte spørsmål om avløp

For å kunne ta hånd om og rense avløpsvannet slik at vannforekomstene ikke påvirkes negativt, må det forurensede avløpsvannet (spillvannet) fra boliger, hytter, offentlige bygninger og næringsvirksomhet, samles opp og transporteres via rørledninger fram til renseanlegget uten lekkasjer av betydning.

Traséene for avløpsledninger er valgt slik at avløpsvannet i størst mulig grad kan renne av seg selv (selvfall), men av og til må avløpsvannet transporteres i motbakke ved hjelp av pumping. Pumpestasjoner utgjør derfor en viktig del av avløpsledningsnettet.

Rørledningene for pumping og pumpestasjonene er prosjektert med hensyn til selvrensing. Selvfallsledninger skal også i utgangspunktet klare å holde seg rene, men av erfaring er det viktig at vi etterser både pumpeledninger og selvfallsledninger.

Vi har utarbeidet en spyleplan for alle kommunale ledninger. Dette følges opp ved at det er satt i ett årshjul. Gjennom rutiner på pumpestasjonene har vi god oversikt over tilstand på pumpene og pumpeledningene. Hvis kapasiteten blir dårlig i røret kan vi kjøre renseplugg.

Renseplugg.

På selvfallsledningen bruker vi spyling fra spylebil. Vi bruker også kamera for å inspisere rørledningene.

Vi inspiserer også rørledninger som ligger under vann.

Her er et eksempel på hvordan tilstanden kan være i et rørstrekk:

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern i Hvaler kommune

Kjøkkenavfallskvern er en innretning som installeres på avløpsrøret fra vasken i kjøkkenbenken, og som benyttes til å kverne opp matrester og annet organisk avfall. Etter kverning blandes materialet med det øvrige avløpsvannet og føres videre med avløpssystemet til renseanlegget.

Bruk av kjøkkenavfallskverner fører til økt tilførsel av forurensninger til ledningsanlegg og renseanlegg, kan øke driftsutgiftene, og vil dessuten medføre økt forurensning hvis avløpsanleggene ikke har kapasitet til å håndtere den økte forurensningsmengden.

Hvaler kommune og Fredrikstad kommune transporter avløp til samme renseanlegg hos Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (FREVAR).

 

Alle henvendelser om tømming skal rettes direkte til Pettersen & Pinderød, telefon 69 32 96 00.

Hvaler kommune har en rammeavtale om slamtømming med Pettersen & Pinderød AS. Du må kontakte dem når septiktanker, tette tanker, gråvannstanker og lignende skal tømmes.

Dersom du ringer etter åpningstid eller i helgen, får du varsel på telefonen om hvem som har vakttelefon.

Det vil bli lagt ut beskjed til berørte husstander i forkant av ordinære rutetømminger.

Ditt slam blir til biogass som brukes til drivstoff til kjøretøy. I Fredrikstad finnes det både busser, firmabiler og private biler som går på biogass. Restene etter biogassproduksjonen blir gjennom naturlige prosesser, benyttet til blant annet  jordforbedringsmiddel i landbruket.

 

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann.

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom (sanitært avløpsvann).

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert i gråvann.

Målgruppe

Beboere og brukere av boliger, institusjoner, campingplasser, hoteller, næringsbygg og fritidsboliger som ikke kan tilknyttes offentlig avløpsanlegg.

Vilkår

Standardvilkårene fremgår av forurensningsforskriften. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

 • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
 • plassering av avløpsanlegg og uslippsted på kart
 • interesser som antas blir berørt av etableringen

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Utslippstillatelse for hytter

Dersom det er innlagt vann i hytta kreves det godkjent renseløsning av avløpsvann som ledes ut via rør.

Innlagt vann gjelder alt vann som ledes inn i hytta gjennom rør. Dette gjelder alt vann fra kommunalt ledningsnett, via privat sommervannsledning, brønn eller via cisterne.

Hytteeiere som ønsker å ha innlagt vann må først søke om utslippstillatelse for et privat avløpsanlegg.

Søknadsskjema

Avdeling vann og avløp er ansvarlig for å forvalte, drifte, vedlikeholde, rehabilitere og bygge ut det kommunale ledningsnettet. Det innebærer også å holde ledningskartverket som viser ledningstraseer, kummer og installasjoner oppdatert.

I ledningskartverket registreres og oppdateres type ledning, material, dimensjon, utstyr i kummer og alle driftshendelser som vannlekkasjer, tilstoppinger etc. 

Gjelder det spørsmål om private stikkledninger må huseier forhøre seg om det foreligger tegninger over dette i eiendommens mappe på rådhuset. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?