Skjærgårdstjenesten

Innhold

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94.

Hvaler kommune/skjærgårdstjenesten har vært partner i et interreg-prosjekt som heter «Ren kystlinje». Prosjektet har vart i tre år, og har handlet om disse forholdene knyttet til marin forsøpling:

 • forekomst og spredning
 • minske eksisterende marint avfall
 • behandle og gjenvinne, redusere tilførsel av nytt avfall
 • økt kunnskap og endret atferd

En rekke norske, svenske og danske partnere har deltatt, inkludert representanter fra ulike forskningsmiljøer.

Denne uka ble det avholdt en sluttkonferanse.
Du kan lese den helt ferske rapporten fra arbeidet på denne siden.

Vi vil også legge ut rapporten til gjennomsyn på servicetorget.

Skjærgårdstjenesten holder til i Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Les mer om Skjærgårdens hus på nettet.

Dette er en tjeneste som drives av midler / tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO),Fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene.

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune. 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder Ole Johan Vauger tlf 69375068/47683719   e-post ojva@hvaler.kommune.no
Bård Henrik Vikerheim tlf 90067462   e-post barvik@hvaler.kommune.no
Eivind Børresen tlf 94885952   e-post eibo@hvaler.kommune.no
Tom Eilertsen tlf 48073476   e-post toei@hvaler.kommune.no

E-post: postmottak@hvaler.kommune.no

Hovedmål

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten skal ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen og stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivs - områder.

Marint søppel - ryddekart

Skjærgårdstjenesten på Hvaler står bak ryddekartet for marint søppel. Vi har mange års erfaring med innsamling av søppel i ytre Hvaler, og kartet viser hvor flyter i land mye søppel.

Kartet viser også punkter for båt-anløp, hvor du kan plassere sekker, parkering, og enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet. Vi samler inn 6-9 tonn marint søppel i året i disse områdene.

Du kan zoome inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Du kan gjerne melde inn forslag til forbedringer. Hvor marint søppel ender opp, er ingen eksakt vitenskap. Havstrømmene og framherskende vinder fører til variasjoner hvert år. Plast kan du også finne bak busk og sten på den høyeste topp!

Det er viktig at du bruker eget skjønn og sjekker grundig når du er ute og rydder. Enkelte holmer er bare påført påslagssone i sjøkanten, mens det likevel er nødvendig å gå over hele holmen.

Er du i skjærgården kan du gjerne plassere sekker og andre større gjenstander ved avfalls- og toalettboder i uthavnene, men ikke ute på bryggene med dypoppsamlere i Tordenskjoldbukta og Fredagshølet – og ikke ved kommunale containere på land.

VIKTIG: Ta kontakt før du rydder! Vi vet hvor folk allerede har ryddet, og kan hjelpe deg! – vi ber også om en liten melding etter at sjauen er gjort, sånn at vi får hentet søpla litt kvikt!

Ryddekart for marint søppel Ytre Hvaler nasjonalpark

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn: At områdene blir brukt som forutsatt. At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.
 • Områderydding: Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
 • Renovasjon: Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
 • Renhold: Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program.
 • Vegetasjonspleie: Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
 • Utstyr: Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper, flytebrygger m.v.
 • Frakt-oppdrag Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.

Kystlotteriet

 • Her strander det marine søppelet. Gå inn i ryddekartet og se hvor det vanligvis er søppel å finne. Kontakt deretter skjærgårdstjenesten for nærmere veiledning
 • Sekker til innsamling av marint søppel kan nå hentes gratis hos Skjærgårdstjenesten i Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, Skjærhalden.
  Kassen henger ved garasjedøren, under tak mot båthavna.
  Husk å kontakte Skjærgårdstjenesten på 94885952 før og etter ryddingen!
  En veiledning for strandryddere er montert ved kassen.
 • Sekkene blir hentet der du forlater dem. Det du må gjøre er å ringe et av disse telefonnumrene: 474 75 268 eller 948 85 952. Da blir sekkene hentet der du satt dem.

Ryddekart

 

Du kan lese mer på Kystlotteriets hjemmeside.

Samarbeidspartnere

Oslofjordens Friluftsråd (sekretariat), Statens Naturoppsyn (Skjærgårdens Hus) Fylkesmannen i Østfold, Nasjonalparkforvalteren, m.fl. Teknisk drift, Hvaler (avfallslevering og kildesorteringsanlegg) Lokale lag og velforeninger, enkeltpersoner, skoler og barnehager m.

Priser og planer

Transportpriser 2018

Driftsplan

Driftsrapport 2017

Plan installasjoner

Ryddeplan for kystområder

Veileder for strandryddere

Skrot-veileder.pdf

 

Sist endret: 16.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?