Vedtak om stenging av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser

Innhold

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19 med umiddelbar virkning.

Vedtak etter smittevernloven § 4-1

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

  • Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.
  • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

Det er tillatt med av- og påstigning og korttidsfortøyning på timesbasis i gjestehavner. Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand. Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Vedtaket gjelder fra 27.03.2020 til og med 13.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

Begrunnelsen for vedtaket fremgår av vurderingen nedenfor.

Generell informasjon

Det er klageadgang på vedtaket. En eventuell klage må sendes til kommunen innen 3 uker. Klagen må være signert og det må fremgå i klagen hvilken endring som ønskes. Klagen bør være begrunnet. En klage vil bli behandlet av Fylkesmannen i Oslo og Viken, jf. smittevernloven § 8-3.

Dette vedtaket er sendt til Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Borg Havn IKS og Redningsselskapet til orientering.

Saksbeskrivelse

I løpet av mars 2020 har regjeringen og helsemyndighetene fastsatt en rekke bestemmelser og retningslinjer i forbindelse med utbrudd og spredning av Covid 19 (SARS-CoV-2-virus). Blant annet vedtok regjeringen i ekstraordinært statsråd 15.03.2020 forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer (FOR- 2020-03-15-294). I tillegg er skoler, barnehager og en rekke virksomheter og tjenester stengt som en følge av den pågående situasjonen.

Hjemmelsgrunnlag for kommunens vurdering

Smittevernloven § 4-1 bokstav b, jf. femte ledd, jf. § 1-5.

Kommunens vurdering

Følgende fremgår i smittevernloven § 4-1 bokstav b:

"Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom​ eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

(...)

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der, ..."

I bestemmelsens femte ledd siste punktum fremgår det at i hastesaker kan kommunelegen​ utøve den myndighet kommunestyret har etter lovens § 4-1.

Covid 19 er en smittsom og alvorlig sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet som en pandemi.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.2020 stenging av en rekke virksomheter i landet, etter smittevernloven § 4-1. Dette ble begrunnet blant annet med følgende:

"Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det i stadig flere smittetilfeller ikke vært mulig å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at smittespredningen pr. i dag ikke er under kontroll.

I denne situasjonen er det nødvendig med ytterligere tiltak for å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2 virus og Covid-19, og det er avgjørende å få satt i verk disse tiltakene i hele landet.

Tiltakene anses nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten."

Etter kommunens vurdering gjør denne begrunnelsen seg gjeldende for situasjonen i Hvaler kommune. Kommunen understreker at normal drift av gjestehavner og campingplasser vil medføre at et høyt antall personer oppholder seg på relativt små områder. Sanitærforholdene på slike steder er ofte preget av lav standard og trange forhold. Ettersom det er fastsatt strenge retningslinjer til hygiene fra sentrale og statlige organer, vil situasjonen kunne bli spesielt krevende når mange personer skal bruke de aktuelle fasilitetene. Risikoen for smitte vil i den forbindelse kunne øke.

En tilstrømming av folk til kommunen vil kunne øke risikoen for smittespredning. For å motvirke overføring av Covid 19 har regjeringen og fagmyndighetene fastsatt retningslinjer for folks reisevaner. Kommunen viser i den forbindelse til at overnatting i gjestehavner og på campingplasser vil gi en økning i unødvendige reiser. I dagens situasjon skal alle reiser generelt begrenses til et minimum, for å hindre økt smittespredning. En stenging av kommunens gjestehavner og campingplasser er dermed nødvendig for å motvirke at sykdommen spres ytterligere.

Dersom gjestehavnene ikke stenges, vil kommunen stå i en situasjon der det er en økt risiko for belastning av beredskapen til sjøs. Nødetatene og redningstjenestene vil i tillegg unødig kunne bli utsatt for smittefare. Ved eventuelle havarier eller sykdomsforløp i tilknytning til gjestehavnene og bruk av båt, vil beredskapen måtte håndtere dette i tillegg til alminnelige beredskapsoppgaver. En situasjon med allerede pressede ressurser på land og til sjøs bør ikke belastes ytterligere av stor aktivitet med fritidsbåter.

Oppsummeringsvis understreker kommunen at en stenging av de aktuelle virksomhetene er nødvendig for å hindre at folk som kan være smittet kommer til kommunen. Kommunen har rundt 4500 innbyggere og et helsevesen som ikke er dimensjonert til å håndtere et omfattende sykdomsutbrudd. Videre vil en stenging av de aktuelle virksomhetene bidra til at sårbare grupper beskyttes og at kommunens beredskap kan opprettholdes.

Som en følge av dette er det nødvendig å vedta stenging av følgende virksomheter:

  • Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.
  • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

Det er tillatt med av- og påstigning og korttidsfortøyning på timesbasis i gjestehavner.

Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand. Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Videre fremgår følgende i lovens § 1-5:

"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Etter kommunens syn er et vedtak om stenging av enkelte virksomheter nødvendig av hensyn til smittevern og det fremstår som tjenlig. Kommunen viser i den forbindelse til at en medisinskfaglig begrunnelse tilsier at et vedtak er påkrevd i denne situasjonen, sett hen til vurderinger fra lokale og sentrale helsemyndigheter. Kommunen viser særlig til de inngripende tiltakene regjeringen og helsemyndighetene har gjennomført ved forskrifter og vedtak den siste tiden. Kommunen bemerker også at virksomheter som tilbyr døgnovernatting for båter og utleie av campingplasser, har henvendt seg til kommunen i denne situasjonen og etterspurt en avklaring. De viser blant annet til bekymringer knyttet til smittespredning i sine anlegg.

Selv om vedtaket vil kunne gi økonomiske virkninger for virksomhetene som må stenge, mener kommunen vedtaket er nødvendig etter en medisinskfaglig vurdering.

Etter kommunens syn er et midlertidig vedtak om stenging av enkelte virksomheter ikke uforholdsmessig, sett hen til beredskapen og situasjonen i kommunen og i samfunnet for øvrig.

Konklusjon

Kommunens konklusjon er at det er nødvendig å stenge virksomheter som tilbyr døgnovernatting for båter (gjestehavner) og plassering av campingvogner og bobiler, for å verne befolkningen mot smittsom sykdom og motvirke at den overføres i befolkningen.

Vedtaket gis varighet fra 27.03.2020 til og med 13.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

 

Med hilsen
Dette dokumentet er ekspedert uten underskrift

Guro Steine Letting (e.f.)
kommuneoverlege

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?