Koronavirus: generell informasjon

Innhold

Oppdatert 22.7.2020 kl. 10:.45: Her har vi samlet viktig informasjon til næringsliv, landbruk, innbyggere, hytteeiere og besøkende i Hvaler kommune.

Lurer du på om du bør testes for koronaviruset?

Se www.koronasjekk.no om du bør testes for koronavirus FØR du ringer fastlegen din.

Dersom du skal testes, kan du ringe:

Legevaktas koronatelefon på 69 38 11 08.

 • Hverdager kl. 08.30–15.00
 • Helg kl. 10.00–16.30.

Test for koronvirus er gratis for alle.

Generell informasjon

8.6.2020 kl. 9.00: Det er til nå 4 som har vært bekreftet smittet av Corona 19 i Hvaler kommune. Alle 4 er friskmeldte. 

Legevaktas koronatelefon: 69 38 11 08

For generelle spørsmål om koronavirus, se Folkehelseinstituttets nettsider eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon: 815 55 015.

Du kan også se Helsedirektoratets spørsmål og svar

Generell informasjon om korona-viruset på flere språk (FHI)

Er du bekymret og trenger noen å snakke med?

Både barn og voksne kan føle det ekstra vanskelig i disse dager. Hvaler kommune har opprettet en publikumstelefon for deg som trenger noen å snakke med. Her vil du komme i kontakt med fagpersoner som er vant til å snakke med barn og voksne om ting som bekymrer dem.

Nummeret du kan ringe er: +47 98 11 49 09. Telefonen er åpen hverdager kl. 09.00 –16:30.

Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) holder døgnåpent og kan være andre alternativer.

Informasjon til næringsliv, landbruk og kultur

Nedenfor følger informasjon til næringsliv, landbruk og kultur om støttetiltak, eller de såkalte krisepakkene fra regjeringen. Det er også innført tiltak eller ordninger som berører permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet.  

Har du spørsmål eller behov for bistand kan du kontakte Næringssjef Bjørn Winther Johansen i Hvaler kommune (bjnjoh@hvaler.kommune.no, 979 81 439).

Informasjon om gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter (oppdatert 15.5.2020):

Folkehelseinstituttet sine regler for gjennomføring av arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Tips til godt smittevern fra "Norske konsertarrangører"

Lenker til nasjonale støtteordninger/krisepakker (oppdatert 08.07.2020):

Innovasjon Norges nye tilskuddsordning for reiselivsnæringen

Søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet

Søknad kompensasjon til kulturarrangører

Søknad tiltakspakke gründere og vekstbedrifter

Informasjon om krisepakkene og andre tiltak (oppdatert 22.7.2020):

Lotteri- og stiftelsestilsynet: "En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar".

NHO: "Bransjenormer og veiledere for håndtering av smittevern" (Camping, Servering, Overnatting)

NHO: "Kompensasjon til foretak for tapt omsetning" (stortinget vedtok ordningen 7. april 2020)

NHO: "Koronaviruset: Råd til  bedrifter" (spørsmål og svar fra NHOs advokater)

NAV: "Hva gjelder i min situasjon" (portal for arbeidsgivere og arbeidstakere)

Regjeringen.no: "Foretak med minst 30 % omsetningsfall kan få kompensasjon" (2. april 2020)

Regjeringen.no: "Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet (27.mars 2020)

Viken fylkeskommune: "Dette er Vikens første tiltak for nærings- og samfunnslivet" (24.mars 2020)

Regjeringen.no: "Regjeringen foreslår flere tiltak for å trygge arbeidsplassene" (20.mars 2020)

Innovasjon Norge: "Tiltak for for norsk næringsliv - Hva gjør Innovasjon Norge (18.mars 2020)

Regjeringen.no: "100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter" (15.mars 2020)

Informasjon fra skolene på Hvaler

Oppdatert 8.5.2020

Grunnskolene skal åpne også for 5.-10. trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om de enkelte skolene og trinnene så fort det er klart.

Oppdatert 25.4.2020

Hvalerskolene starter opp igjen for 1.4. trinn mandag 27.4.2020.

Du finner mer informasjon om skolestart for 1.-4. trinn i vårt nyhetsarkiv.

Oppdatert 18.3.2020:

Skolene i Hvaler startet med hjemmeundervisning fra mandag 16.3. Hvordan dette løses er litt ulikt på de tre skolene og varierer mellom trinn.

Klikk på lenken under for å lese mer om hvordan det gjennomføres i praksis (du finner først generell informasjon, og lenger ned på siden finner du informasjon om den enkelte skole).

Informasjon om hvordan hjemmundervisninga gjennomføres.

Foreldrebetaling for barnehage og SFO

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronavirusutbruddet.

Faktura for mars må betales som vanlig og deretter vil alle få en avregning på denne fakturaen. Dette betyr at man får tilbake pengene for de dagene i mars hvor man ikke har kunnet bruke barnehage og SFO-tilbudet.

Det sendes foreløpig ikke ut faktura for april, kommunen vil starte å sende ut faktura fra den dagen da kommunale barnehager og SFO er tilbake i normal drift.

Les mer om dette på regjeringen.no.

Informasjon om eiendomsskatt og kommunale gebyrer

Basert på gjeldende regelverk vil Hvaler kommune ikke gi lettelser i eiendomsskatt eller kommunale gebyrer. Kommunen vil fortløpende komme med oppdatert informasjon hvis det blir endringer i regelverket som gjelder dette. Vi oppfordrer alle interesserte om å følge med her på kommunens nettsider og på Facebook.

Eiendomsskatt

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendomsskatten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruksmulighet. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetningsverdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering.

Vann-, avløps- og renovasjonsgebyrer

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benytter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til etter selvkostprinsippet, som i praksis betyr at brukerne betaler det tjenesteleveransen koster. Vi må derfor legge til grunn at de vedtatte gebyrene gjelder, selv om utenforliggende hendelser umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert (f.eks. som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene) vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; å bekjempe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, utgifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkommunen er en ulempe som må påregnes i den krisesituasjonen landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruksnekt medfører for eier av fritidsboligen.

Informasjon til hytteeiere på Hvaler

Informasjon oppdatert mandag 20.4.2020 kl. 9.00.

Mandag 20. april opphevet regjeringen det nasjonale hytteforbudet. 

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Les mer om dette i vårt nyhetsarkiv.

Informasjonen under er oppdatert tirsdag 24.3.2020 kl. 16.30.

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer.

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 19. mars 2020 klokken 20:55 at forskriftens del om forbud mot opphold på fritidseiendommer skulle tre i kraft med umiddelbar virkning.

Etter forskriften § 5 gjelder nå følgende:

 • «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.
  Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.»

Første ledd i bestemmelsen fastslår at overnatting på fritidseiendommer på Hvaler ikke er tillatt, med mindre du er folkeregistrert i Hvaler kommune. Andre ledd fastsetter egne regler for overnatting på fritidseiendommer i de tilfellene der forskriftens bestemmelser om karantene og isolasjon gjelder.

Det er ikke forbudt å gjennomføre korte dagsturer til fritidseiendommer på Hvaler. Kommunen oppfordrer likevel alle til å holde seg hjemme så langt det er mulig, for å begrense risikoen for smittespredning. Dette er i tråd med anbefalinger fra regjeringen og fagmyndigheter.

Forskriften gjelder til og med 13. april 2020. Helse- og omsorgsdepartementet kan forlenge forskriften.

Kommunen bemerker at brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre straffeansvar, jf. forskriftens § 6.

Kommunen understreker at vi ikke kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften. Vi ber om at publikum ikke ringer til kommunen for å få en vurdering av sin situasjon etter forskriftens bestemmelser.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.

Lenke til forskriftsendringen: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-19-355

Lenke til regjeringens egen side om saken: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/

Informasjon til brukere av gjestehavner, campingplasser og bobiler

Informasjon oppdatert mandag 13.4.2020 kl. 9.00.

Hvaler kommunes vedtak av 27.3.2020 videreføres ikke etter 13. april. Gjestehavner, campingplasser og bobilparkeringer kan dermed benyttes.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning. 

Ved fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene.

Les mer om dette i vårt nyhetsarkiv.

Hvaler kommune vedtok stenging av gjestehavner, campingplasser og bobilplasser på grunn av Covid 19 fredag 27.3.2020. Her er vedtaket:

Vedtak etter smittevernloven § 4-1

Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 bokstav b vedtar Hvaler kommune stenging av følgende virksomheter på grunn av Covid 19:

 • Gjestehavner som tilbyr døgnopphold for båter.
 • Campingplasser som tilbyr faste oppstillingsplasser og utleie av oppstillingsplasser for campingvogner. Dette omfatter i tillegg steder der det tilbys oppstilling av bobiler. Eventuelle utleiehytter og teltplasser på campingplasser omfattes også av vedtaket.

Stengingen gjelder for både private og offentlige virksomheter.

Det er tillatt med av- og påstigning og korttidsfortøyning på timesbasis i gjestehavner. Fortøyninger skal i disse tilfellene skje med minst 2 meters avstand. Nødhavn ved havari og lignende alvorlige situasjoner omfattes ikke av vedtaket.

Vedtaket gjelder fra 27.03.2020 til og med 13.04.2020. Vedtaket kan forlenges.

Du kan lese hele begrunnelsen for vedtaket her.

Informasjon til frivillige på Hvaler

Det er et økende behov for hjelp til hverdagsoppgaver for flere innbyggere i kommunen. Dette kan for eksempel være hjelp til handling, transport, tilsyn mm.

Kan du som enkeltperson, lag, forening, organisasjon eller næringsliv bidra? Vi ønsker å kartlegge hvilke ressurser vi har i samfunnet og hvordan den enkelte kan bidra.

Det er også viktig for oss å påpeke at alle må ta forhåndsregler og sette egen situasjonen først.Alle som skal inn å jobbe frivillig må også sette seg inn i smitteverntiltak og forbygge egen risiko.

Ønsker du eller din forening, organisasjon og næringsliv og bidra med tjenester og oppgaver i samfunnet?

Ta kontakt med Hvaler kommune på mail til kultur & fritid som er satt til å koordinere dette, eller ring 404 42 887 .

Vi begynner nå å få inn ulike behov for tjenester og vil fortløpende koordinere behov opp imot dere som har anledning til å stille opp.

Har du spørsmål til dette, ta direkte kontakt med Kultursjef Thomas Holmen Olsen,  eller ring 993 78 211.

Skal du jobbe som frivillig i Hvaler kommune er vi opptatt av at du leser og forstår følgende punkter:

 • Du som frivillig MÅ være frisk – befinner du deg i en risikogruppe bør du ta hensyn til dette og frastå fra slikt arbeid eller ta på deg oppdrag tilpasset situasjonen (mange kan for eksempel trenge noen å snakke med pr telefon).
 • ALDRI utsett deg selv eller andre for økt risiko for å bli smittet.
 • Ha god hygiene. Vask hender, ofte, gjerne hånddesinfeksjonsmidler etter god håndvask eller når man ikke har vaskemuligheter tilgjengelig.
 • Bruk papirlommetørkle foran munn og nese når du hoster eller nyser. Har du ikke det benytt albukroken. Vask og desinfiser hender.
 • Holde avstand til de man hjelper. Ikke nærmere enn 1 meter. Man kan ta en telefon og slå av en prat.
 • Sett varer på utsiden etter å ha handlet for noen. Hvis man må hjelpe til med å få varene o.a. i hus så er det svært viktig og følge punktene over.

Kommunen vil gjerne ha kontakt med fastboende som er ute og går turer gjennom hytteområdene, og kan rapportere tilbake hvordan ståa er. Dersom du kan er noe du kan bidra med, ring 993 78 211, slik at vi kan oppdatere hvilke områder på Hvaler som blir dekket.

 

Arrangementer og smittevern

 

Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Med arrangement menes: 

 1. Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert trening eller treningskamper. 
 2. Kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, treninger og prøver. 
 3. Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser og religiøse samlinger. Loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner omfattes ikke.

 

 

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. I tillegg gjelder samme forhold ved arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte, men avstand skal likevel tilstrebes. Der man sitter ved siden av hverandre må det være en meter fra skulder til skulder.

Enkelte grupper en unntatt fra avstandskravet ved et arrangement. Les mer om dette på fhi.no.

Ansvarlig arrangør må:

 • Ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Følge relevante standarder om smittevern.
 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

Planlegging og risikovurdering

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes, og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Som et hjelpemiddel for arrangøren, er det utviklet en mal for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak. Dokumentene kan lastes ned her.

Tiltak for å redusere smitterisiko

Følgende generelle tiltak bør være på plass for å redusere smitterisiko:

 • Tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring.
 • Gi informasjon på forhånd til deltakere og ansatte om at personer som mistenker at de kan være syke med det nye koronaviruset ikke skal komme på arrangementet. Dette gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene. Se Avstand, karantene og isolering.
 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder. Se Håndhygiene, hosehygiene, bruk av munnbind, rengjøring og klesvask.
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater).
 • Tilrettelegging for å unngå trengsel der deltakere forventes å lage kø eller samles i klynger, for eksempel ved god oppmerking (for eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.). Der flere grupper skal samles kan ulike oppmøtetider/sted vurderes, og oppmøtested for gruppene bør være tydelig merket med fargekodede skilt, bånd eller lignende.
 • Det anbefales å dele deltagerne inn i mindre grupper for å redusere antall kontakter. Da kan man redusere smitterisiko, lette arbeidet ved en eventuell senere smitteoppsporing og hindre at mange må følges opp med testing eller karantene.
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder, toaletter og hyppige kontaktpunkter). Se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.
 • Informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer under arrangementet og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater). Se Hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset.
 • Større arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres. Vurder konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende.

Dersom arrangementet inkluderer aktiviteter hvor deling av utstyr er aktuelt, se Rengjøring og desinfeksjon ved covid-19 til sektorer utenfor helsetjenesten.

Arrangementer som gjennomføres på serveringssteder

Dersom det skal gjennomføres et arrangement på et serveringssted, gjelder regelen om maksimalt 200 personer til stede, og de andre kravene til gjennomføring som nevnt ovenfor.

Bransjen og det enkelte serveringssted må selv ta stilling til hva som er et arrangement og hva som inngår i ordinær drift av serveringsstedet. Underholdning, konserter og andre tilstelninger på et serveringssted vil typisk anses som et arrangement dersom gjestene i hovedsak kommer til serveringsstedet for å se på underholdningen/konserten eller delta på tilstelningen. Andre momenter som taler for at tilstelningen må anses som et arrangement er at det kreves en form for billett, invitasjon eller registrering for å delta, at tilstelningen har tydelig start- og sluttidspunkt og at det markedsføres for tilstelningen på forhånd, med konkret sted og tidspunkt.

Arrangementer og aktiviteter for barn og unge av lengre varighet

Ferieaktiviteter er viktige for barn og unges fysiske og psykiske helse. I denne fasen av utbruddet er det mulig å gjennomføre visse arrangementer for barn og unge under trygge og tydelige rammer. Med arrangementer og aktiviteter av lengre varighet menes dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med overnatting.

Mer informasjon om denne typen arrangementer finner du her.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?