Gå til innhold

Skjærgårdstjenesten på Hvaler

Skjærgårdstjenesten er en tjeneste for hele Oslofjorden som ble etablert etter initiativ av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1993/94.

Her strander det marine søppelet. Gå inn i ryddekartet og se hvor det vanligvis er søppel å finne. Kontakt deretter skjærgårdstjenesten for nærmere veiledning

Ryddekart

Skjærgårdstjenesten holder til i Skjærgårdens hus på Skjærhalden sammen med Ytre Hvaler nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn. Les mer om Skjærgårdens hus på nettet.

Dette er en tjeneste som drives av midler / tilskudd fra Staten, (Miljødirektoratet, MD/Statens Naturoppsyn, SNO),Fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og samarbeidskommunene.

Driftsområde I - Ytre Oslofjord øst, søndre driftsenhet, består av et samarbeid mellom kommunene Hvaler, Sarpsborg og Halden, hvor Hvaler kommune er vertskommune.

Hovedmål

Skjærgårdstjenesten skal sikre at de sjøbaserte friluftslivsområdene blir driftet og vedlikeholdt slik at de gir muligheter for en variert naturopplevelse for de som besøker områdene.

Skjærgårdstjenesten skal ivareta naturens mangfold i skjærgården og bidra til økt forståelse for å ta vare på naturen og stimulere til aktiv bruk av natur og friluftslivs - områder.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn:
  At områdene blir brukt som forutsatt.
  At det tas hensyn til flora, fauna, landskap og kulturminner som er områdenes opplevelsesfaktorer.

 

 • Områderydding:
  Rydde områdene for ilanddrevet søppel med faste intervaller og ellers etter behov, f eks strandrydding om våren.
 • Renovasjon:
  Regelmessige kjøreruter for henting av fritidsavfall fra ca. 20 boder.
 • Renhold:
  Vask av toalettboder / serviceanlegg etter fastsatt program.
 • Vegetasjonspleie:
  Klipping av gress. Stell og rydding av busker og trær. Tilrettelegging av stier.
 • Utstyr:
  Utsetting, inntaking og løpende tilsyn av badebøyer, badetrapper,
  flytebrygger m.v.

Samarbeidspartnere
Oslofjordens Friluftsråd (sekretariat), Statens Naturoppsyn (Skjærgårdens Hus)
Fylkesmannen i Østfold, Nasjonalparkforvalteren, m.fl.
Teknisk drift, Hvaler (avfallslevering og kildesorteringsanlegg)
Lokale lag og velforeninger, enkeltpersoner, skoler og barnehager m.fl

Frakt-oppdrag
Skjærgårdstjenesten er tilgjengelig for frakt-oppdrag utenom hovedsesongen (skoleferien). Vi prioriterer frakt av skrot - etter forhåndsavtale om plassering/sortering og hentetidspunkt.

Transportpriser 2018.pdf

DRIFTSPLAN 2018.pdf

DRIFTSRAPPORT HSH 2017.pdf

PLAN INSTALLASJONER.pdf

RYDDEPLAN FOR KYSTOMRÅDER.pdf

Skrot-veileder.pdf

STRANDRYDDERE - VEILEDER.pdf

Publisert
21.09.2010
Sist endret
12.04.2018

Kontaktinformasjon

Skjærgårdstjenesten
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Besøksadresse:
Skjærgårdens hus, Vadbenken 8, Skjærhalden

Kontakt Skjærgårdstjenesten

Praktisk informasjon