Gå til innhold

Folkehelse

På slutten av 1800-tallet var forventet levealder i Norge snaut 50 år. Fra 1900 steg levealderen jevnt til om lag 70 år i 1950 og 81 år i 2000 for menn og kvinner samlet. I 2012 var gjennomsnittlig levealder for kvinner 83,4 år og for menn 79,4 år. Mao har levealderen i Norge økt med 30 år siden 1900.

Den velstandsutvikling som har gjort det mulig for det store flertallet å leve lenger med bedre helse, har imidlertid også bidratt til at flere er syke som følge av livsstilsykdommer knyttet til usunt kosthold, inaktivitet, tobakk og alkohol. I tillegg øker antallet unge mennesker med lettere psykiske plager, samt at mange unge dropper ut av videregående skole og blir varige brukere av støtteordninger gjennom NAV. Dette er ikke helsemessige utfordringer der svaret først og fremst er flere leger og bedre sykehus.

I folkehelsearbeidet på Hvaler har det vært viktig for oss å peke ut satsningsområder for arbeidet med folkehelse nedfelt i en  Plan for folkehelse . Denne ble vedtatt i mars 2014 og peker ut følgende områder som spesielt viktige:

1.    Trafikksikkerhetsarbeid

2.    Arbeid for å hindre drukning og skader knyttet til ferdsel på og ved sjøen

3.    Forebygge fallulykker blant eldre

4.    Forebyggende arbeid rettet spesielt mot barn og unge

5.    Arbeid for å sikre tilgjengelighet og aktivitet

6.    Frivillighet som ressurs. Utvikling av samarbeidet med lag og foreninger

 

Barnehagene gjør i dag et mangesidig arbeid for opplæring i båt og sjøvett, et viktig bidrag til folkehelsen i kystsamfunnet Hvaler 
Barnehagene gjør i dag et mangesidig arbeid for opplæring i båt og sjøvett, et viktig bidrag til folkehelsen i kystsamfunnet Hvaler

Samarbeid med frivillige lag og foreninger står sentralt i folkehelsearbeidet
Samarbeid med frivillige lag og foreninger står sentralt i folkehelsearbeidet

Andre kommunale planer med betydning for arbeidet med folkehelse:

Ruspolitisk handlingsplan

Idretts- og friluftsplan

Smittevernplan

 

Folkehelsekoordinator: kontakt postmottak@hvaler.kommune.no

Folkehelsekoordinatoren skal blant annet :

 • Være kommunens koordinator og saksbehandler innen folkehelseområdet
 • Delta i lokale nettverk der folkehelse er tema
 • Representere kommunen i nettverkene Østfoldhelsa og ”Trygge Lokalsamfunn”
 • Være aktiv deltaker i utarbeidelsen av ny kommuneplan
 • Delta i kommunens koordinerende team
 • Jobbe utadrettet for å fremme folkehelse og kjennskap til folkehelse

Folkehelseprofil Hvaler

Skader og ulykker - Østfold

 

Eksempler på arbeid med folkehelse i Hvaler

 • Prosjekt barne- og ungdomstråkk
 • Introduksjon av kulespillet Bowls
 • Aktivitetsfremmende tiltak:
  Utvidelse av kyststien
  Middelalderprosjektet – skjøtsel av hustufter for å øke opplevelsen i turområder
  Arbeidet med en turapp for Ytre Hvaler nasjonalpark
 • Planlegging av et nærmiljøsenter knyttet til Floren skole

Bowls er et kulespill spesielt egnet for eldre og bevegelseshemmede   
Bowls er et kulespill spesielt egnet for eldre og bevegelseshemmede

Deltagelse i nettverket ”Trygge lokalsamfunn” (TL)

Trygge lokalsamfunn

Skadeforebyggende forum

De aller fleste opplever at Hvaler er et trygt og godt sted å bo. Like fullt er det viktig at vi som lokalsamfunn har fokus på de områder der vi er sårbare. Her snakker vi om til dels enkle grep som kan hindre skader og ulykker som både reduserer livskvaliteten for den enkelte og som samlet  utgjør en betydelig samfunnskostnad.

Som en del av arbeidet for et tryggere lokalsamfunn har Hvaler kommune med underskrift av ordfører og rådmann sluttet seg til nettverket Trygge lokalsamfunn. Dette er en nasjonal modell og metode tuftet på en internasjonal idé og inspirasjonskilde. Modellen er utviklet i samarbeid med verdenshelseorganisasjonen WHO og er tatt i bruk i mer enn 25 land.

Som idé handler Trygge lokalsamfunn (TL) først og fremst om å forebygge ulykker og skader gjennom et systematisk , metodisk arbeid over tid.

TL skal inspirere til handling og skape resultater gjennom  samarbeid mellom det offentlige, det private og det frivillige livet i kommunen. Arbeidet skal være  praktisk og handlingsrettet.

Som metode vil  Trygge lokalsamfunn forenkle og forbedre det arbeidet kommunen allerede gjør – og er pålagt å gjøre – for å forebygge ulykker og forhindre skader.

 

NETTVERKET ØSTFOLDHELSA

 Østfoldhelsa

http://www.ostfoldhelsa.no/ 

Samtlige 18 kommuner er medlem av nettverket Østfoldhelsa. Dette nettverket, med stor vekt både på kompetansebygging og konkrete prosjekter, utgjør en viktig ramme for det arbeidet som utøves lokalt i en kommune som Hvaler. Det er kommunestyret som enstemmig har vedtatt å slutte seg til dette nettverket.

Østfold helseprofil

 

STATLIGE ORGANER OG FØRINGER FOR ARBEIDET MED FOLKEHELSE

Folkehelseloven

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Folkehelsemeldingen

 Utvikling av kyststien er et viktig tiltak for øke den fysiske aktiviteten i befolkningen
Utvikling av kyststien er et viktig tiltak for øke den fysiske aktiviteten i befolkningen

Publisert
04.02.2015
Sist endret
05.05.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook

Praktisk informasjon