Gå til innhold

Hva kan du bygge?

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Regjeringens intensjon med regelendringen har vært forenkling, men vi gjør oppmerksom på at det likevel ligger forholdsvis strenge føringer for hva som kan bygges uten å søke.

Det er derfor viktig å være klar over at den som skal bygge selv har ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer for eiendommen eller annen offentligrettslig lovgivning.

Planformål og bestemmelser kan sette begrensninger for hva som kan oppføres. Du har derfor som tiltakshaver ansvar for å påse at tiltaket er i samsvar med gjeldende arealplan for eiendommen. Se kommuneplanens arealdel for Hvaler kommune. Det kan også foreligge en reguleringsplan for området, og den finner man i kartet

Unntaket fra søknadsplikt etter de nye reglene gjelder kun når tiltaket er i tråd med gjeldende planer for eiendommen mht. plassering, takhøyde, takvinkel, utnyttelsesgrad og andre bestemmelser som gjør seg gjeldende. Vi gjør oppmerksom på at det foreligger et byggeforbud i 100-meters belte jf. plan- og bygningsloven § 1-8, og at dette forbudet fortsatt gjelder for tiltak som er unntatt søknadsplikt. 

Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt med byggesaksbehandler i forkant dersom man har byggeplaner og er usikker, eller ukjent med hvordan regelverket skal praktiseres.

Når det gjelder oppføring av frittliggende bygninger inntil 50 m2 og tilbygg inntil 15 m2, skal tiltakshaver informere kommunen om bygningens/tilbyggets plassering når det er ferdigstilt slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag. Blankett, med nr 5188, for melding om ikke søknadspliktige tiltak finner du på hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Kan du bygge uten å søke?

Hvor stort kan du bygge?

Publisert
20.05.2015
Sist endret
18.11.2015

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon