Gå til innhold

Vedtak i Kommunestyret 06.09.2012

1. Rådmannen bes gjennomføre nødvendig forarbeid slik at eiendomsskatt kan skrives ut for budsjettåret 2013, med basis i kommunestyrets budsjettvedtak i møte 13.12.12. Eiendomsskatt skal skrives ut i henhold til eiendomsskatteloven § 3, bokstav g), det vil si for alle faste eiendommer i kommunen, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.

2. Taksering skal gjennomføres for alle faste eiendommer, unntatt verker og bruk og annen næringseiendom.

3. Rådmannen bes opprette en funksjon i sentraladministrasjonen som utøver rollen som eiendomsskattekontor, slik som bestemt i eiendomskatteloven. Denne funksjonen er også sekretariat for skattetakstnemda og overskattetakstnemda.

4. Kommunestyret oppretter en skattetakstnemd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Følgende velges:

 • leder: Kim-Erik Ballovarre
 • personlig varamedlem: Knut Erik Ramberg
 • nestleder: Rolf Strand
 • personlig varamedlem: Bernice Blomquist
 • medlem: Torild Bogen
 • personlig varamedlem: Raymond Ingemannsen

Skattetakstnemda delegeres myndighet til å vedta retningslinjer for takseringsarbeidet, samt å fastsette eiendomsskattetakst for det enkelte skatteobjekt

5. Kommunestyret oppretter en overskattetakstnemd for eiendomsskatt for gjenstående del av valgperioden, med tre medlemmer og personlige varamedlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret. Følgende velges:

 • leder: John Henrik Andersen
 • personlig varamedlem: Ingjerd Kahn
 • nestleder: Aud Iversen
 • personlig varamedlem: Rolf Baltzersen
 • medlem: Ole-Johan Pettersen
 • personlig varamedlem: Freddy Svendsen

Overskattetakstnemda delegeres myndighet til å være klagenemd i henhold til eiendomsskatteloven § 20, for avgjørelse av klager etter § 19 over utskrevet eiendomsskatt.

6. Bestemmelser om skattesats, eventuelt fradrag i takstgrunnlaget og eventuelle særskilte ordninger for eiendomsskattepliktige med liten skatteevne, forberedes for behandling og vedtak i kommunestyret i møte 13.12.12.

7. Kostnadene ved taksering og innføring av eiendomsskatt dekkes i regnskapsåret 2012 ved lån av kontantbeholdningen, mot senere tilbakebetaling finansiert ved inntektene fra eiendomsskatt i 2013. Det bevilges inntil 5.3 mill kroner til dette formålet.

8. Videre arbeid med økonomiplanen 2013-2016/årsbudsjett 2013 skal baseres på at innføringen av eiendomskatt vil øke kommunens netto frie inntekter med 20 millioner kroner i 2013, økende til 35 millioner kroner i 2016. 

Publisert
20.12.2012
Sist endret
25.01.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook