Gå til innhold

Regnskapsresultat for 2010

Hvaler kommune avla sitt regnskap for 2010 en dag etter fristen som er 15.februar. Resultatene ble en del bedre enn hva som har vært signalisert på forhånd gjennom periodemessige rapporteringer.

• Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på
   8 287 623,99 kroner.

• Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse, kroner 0,-.

For øvrig viser regnskapet gunstige nøkkeltall med et positivt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter) på ca 26,3 mill kroner og et positivt netto driftsresultat (sum driftsinntekter – sum driftsutgifter – resultat finanstransaksjoner) på ca 25,7 mill kroner. Netto driftsresultat utgjør ca 8,4 prosent av sum driftsinntekter og godt innen anbefalt nivå.

Driftsresultatene for seksjonene og staben fordeler seg på et merforbruk på ca 0,8 mill kroner for seksjon Opplæring og kultur, et mindreforbruk på ca 0,7 mill kroner for seksjon Helse og sosial, et merforbruk på ca 0,4 mill kroner for seksjon Miljø og teknikk og Sentral stab fikk et merforbruk på 0,5 mill kroner.

Det er positivt å registrere at seksjonene samlet sett har bedret resultatene sine siden fjoråret og at disse er blitt flinkere til å utnytte inntektspotensialet som finnes utenom de statlige rammeoverføringene.

Kommunens driftsresultat kan ved første øyekast se veldig godt ut, men det er viktig å påpeke at overskuddet i stor grad skyldes økte inntekter som man ikke kan påregne fremover. Det tenkes da spesielt på gunstige pensjonsføringer som forbedret resultatet med ca 4,3 mill kroner og økte frie inntekter (skatte- og rammetilskudd fra staten) som samlet ble ca 4,2 mill bedre enn forventet.

Disse svingningene i inntektene tilsier at man bør sette av en større buffer for å kunne håndtere svikt i inntektsnivået også.

Publisert
23.02.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger