Gå til innhold

Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019

«Et budsjett i balanse - men Hvaler kommune står overfor et økonomisk veiskille!»

Nøkkelpunkter i budsjett 2016:

  • Forventer et resultat på 750.000 kroner for 2016
  • Investerer for ca. 60 millioner kroner hvorav 35 millioner legges til omsorgssektoren
  • Statsbudsjettet tilførte ca. 9 millioner brutto som stort sett har gått til å dekke opp for nye ressurskrevende brukere og statlige pålegg.
  • Sentrale midler til vedlikehold beløper seg til 450.000 kroner – det totale etterslepet på vedlikehold øker på tross av dette

Nøkkelpunkter i økonomiplanperioden 2017-2019:

  • Satsningen innenfor omsorgssektoren sluttføres med dagsenter, sykehjemsplasser og lokaler til hjemmetjenesten
  • Rådmannen foreslår bygging av en felles skole til 200 millioner kroner
  • Hvaler opprettholder forventet investeringsramme knyttet til den kombinerte føringsveien og gang/sykkelstien i 2018
  • Usikkerhet rundt inntektssystemet for kommunene medfører behov for stram økonomistyring og reduksjon i driftsbudsjettene utover i perioden

Generelt om budsjett og økonomiplan

Hvaler kommune står overfor et veiskille etter flere år med økte driftsrammer som følge av innføring av eiendomsskatt i 2013. Rådmannen ser behovet for å gjennomføre noen store investeringer som hver for seg gir økte kapitalkostnader i de kommende driftsbudsjettene, men som samlet sett vil styrke Hvalersamfunnet basert på de føringene som ligger i kommuneplanen vår. Utfordringen er at vi samtidig ser stadig flere nye brukere, nye tiltak og statlige pålegg som er med på å legge ekstra press på budsjettene våre. Dette er spesielt tydelig innenfor helsesektoren, men blir også stadig mer tydelig innenfor oppvekst.

For 2016 betyr dette at vi legger frem et budsjett med et forventet resultat på ca. 750.000 kroner. Dette er lavere enn hva som er anbefalt resultat for kommunene, men rådmannen har valgt å sette fokus på å løse de ulike driftsutfordringene vi står overfor. Inntektsanslaget ligger på ca. 259 millioner kroner for 2016. Av dette er 254 millioner lagt inn i driftsbudsjettet. Det er tatt hensyn til at Hvaler kommune fikk ca. 9 millioner kroner ekstra etter fremleggingen av statsbudsjettet i oktober. Rådmannen viderefører justeringen av premieavviket men har nedjustert den andelen som legges inn i driften sammenlignet med fjorårets budsjett.

Vi påvirkes til enhver tid av det som skjer på nasjonalt nivå. Rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 må sees i lys av den usikkerheten som følger av at regjeringen i 2016 vil legge frem et nytt system for inntektsfordelingen til kommunene og at situasjonen rundt en eventuell kommunesammenslåing er uavklart. Det knytter seg også stor spenning til forventet skatteinngang ift hva som skjer med boplikten på Hvaler i forbindelse med regjeringens behandling av konsesjonsloven. I den senere tid har vi sett konturene av at flyktningsituasjonen vil være med på å legge føringer på den kommunale økonomien. Det er fortsatt uklart hvilken påvirkning dette vil ha på det kommunale driftsbudsjettet.

På bakgrunn av dette mener rådmannen at vi står overfor et økonomisk veiskille. Dette kommer kanskje best til syne i økonomiplanen ved at vi har valgt å legge inn en vekst på inntektene på ca. 2,7 % i økonomiplanperioden mens vi kun har valgt å legge inn en 2 % økning av kostnadene. Dette betyr at vi i de kommende årene får betydelig strammere driftsbudsjett. Vi må være forberedt på en detaljert gjennomgang av omfanget av og innretningen på de tjenestene vi gir våre innbyggere.

Budsjett og økonomiplan i noe mer detalj:

Investeringsbudsjettet i 2016

Totalt investerer Hvaler kommune for ca. 60 millioner kroner i 2016. Dette er en relativt stor sum og effekten er innarbeidet i driftsbudsjettet. I budsjettet har rådmannen lagt til grunn at våre politikere har trykket inn «Omsorgsknappen». Vi har innarbeidet investeringer i nytt dagsenter, 4 nye omsorgsboliger og nye sykehjemsplasser ved Dypedalsåsen med 35 millioner kroner. Dette utgjør den største andelen av årets investeringsbudsjett. Ut over dette vil rådmannen bemerke at det i 2016 lagt inn midler til innløsing av festegrunn (5 millioner) og investeringer ifm bygging/rehabilitering skole (3,75 millioner). Det blir viktig å bygge videre på den miljøprofilen vi har oppnådd gjennom solcelle-prosjektet og å sluttføre investeringene i fiber. Rådmannen vil derfor følge opp satsningen på solenergi og sette i gang prosjektering av den videre fiberutbyggingen på Hvaler.

Investeringene i økonomiplanperioden 2017-2019

I økonomiplan perioden har rådmannen lagt til grunn at investeringene innenfor helse skal sluttføres med ca. 55 millioner kroner.

Det forutsettes videre at det skal bygges en skole hvor investeringene hovedsakelig vil komme i 2017 og 2018. Totalt kommer investeringen på ca. 200 millioner kroner. Det legges til grunn at denne investeringen vil gi en netto belastning i driftsbudsjettet på ca. 5 millioner kroner fra og med 2019. Siden skolesaken ligger til politisk behandling etter budsjettfremlegget vil rådmannen bemerke at en rehabilitering av våre 3 eksisterende skoler vil ha en tilnærmet lik investeringsramme fordelt over 5 år, men at nettoeffekten på driftsbudsjettet vil bli på ca. 8 millioner kroner fra år 2021.

I perioden er det også tatt hensyn til en investering i den kombinerte føringsveien for strøm kombinert med en ny gang- og sykkelsti fra puttesundbrua til Rød transformatorstasjon. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil i løpet av 2015 avgjøre spørsmålet om konsesjon og Hvaler kommune har igangsatt en reguleringsplan for gang og sykkelsti langs hele strekningen. På bakgrunn av de foreløpige beregningene ligger det en forventet investering på ca. 70 millioner kroner med oppstart i 2018. Siden NVE ikke har avgitt konsesjon foreligger det ingen endelig avklaring av forventet kostnadsnivå. Tidligere estimater ligger derfor til grunn.

Gitt usikkerheten rundt fremtidens kommunale inntektssystem har rådmannen valgt å legge inn en minimal økning i eiendomsskatten (0,3 promille) fra og med 2018 for å veie opp for investeringene i skole og føringsvei.

Driftsbudsjettet for 2016

Driftsbudsjettet for 2016 er preget av at vi får flere ressurskrevende brukere innenfor både helsesektoren og oppvekstsektoren som vi må ta ansvar for innenfor rammen av våre eksisterende budsjetter. Det er videre lagt inn en økning hos NAV da de over tid har vært underbudsjettert ift de sosiale bidragspostene. Planarbeidet vil intensifieres og vi ønsker å arbeide parallelt med både planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel og arealplanen.

For å veie opp for de økte behovene har rådmannen valgt å øke driftsbudsjettene til de ulike seksjonene og virksomhetene. Den største veksten er lagt til Helse og velferd som har fått økt driftsrammen med ca. 5,5 %. Det er viktig for rådmannen å påpeke at store deler av vårt driftsbudsjett er bundet opp i lønn og andre faste avtaler og aktiviteter. Det er ikke planlagt styrt nedbemanning eller endring i inngåtte avtaler innenfor noen områder i kommunen i 2016.

Innenfor samfunnsutviklingsområdet har rådmannen lagt vekt på at det er mye usikkerhet rundt hvordan endringene i plan- og bygningsloven vil påvirke kostnadene våre. Det er tatt noe høyde for at inntektene på selvkostområdet vil reduseres og at aktiviteten vil kunne øke på de rammefinansierte områdene. Videre er det lagt til grunn at vi må forsøke å tette noe av etterslepet i vedlikehold og at vi har lagt litt ekstra vekt på å justere budsjettene innenfor brann og beredskap.

Driftsbudsjettet i økonomiplanperioden 2017-2019

I tillegg til den ordinære lønns- og prisveksten tyder utviklingen i samfunnet på at kostnadene våre innenfor helse og oppvekst vil øke på lik linje med det vi har sett de siste årene. Det knytter seg derimot stor usikkerhet til om det vil komme tilsvarende positive endringer i inntektssystemet som kan påvirke oss som kommune. På bakgrunn av usikkerheten har rådmannen valgt å legge til grunn en lavere vekst i kostnadsbudsjettet, selv om vi vet at inntektsveksten for Hvaler ofte ligger over deflatoren. I 2016 er deflatoren 2,7 % og dette er lagt til grunn for forventet inntektsvekst i økonomiplan perioden. Rådmannen har derimot kun lagt inn en vekstfaktor på 2 % for driftsbudsjettet. Dette betyr i realiteten en betydelig nedgang i driftsbudsjettet for 2017-2019. Det må legges opp til en gradvis nedjustering av aktivitetsnivået på flere områder. Rådmannen vil igangsette interne prosesser i 2016 som forhåpentligvis vil gjøre det mulig å få effekt av innsparinger så tidlig som mulig i 2017.

Udekkede behov i budsjett 2016

I tillegg til alle eksterne pålegg og nye behov har Hvaler kommune et ønske om å utvikle seg i forhold til vår rolle som både samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. Virksomhetene har derfor kommet med mange behov og innspill som rådmannen ikke har funnet plass til i årets budsjett. Vi har valgt å legge med disse slik at vi synliggjør de områdene som ikke har blitt prioritert i årets budsjett.

Innenfor helse og oppvekst får økningene i forhold til ressurskrevende brukere først og fremst konsekvenser for det generelle driftsnivået. Det må legges opp til prioriteringer og innsparinger i den daglige driften. På noen områder vil det også medføre at vi må utsette enkeltoppgaver, ønskede ansettelser og tilrettelegging for ulike brukergrupper. Vi velger blant annet ikke å etablere et politisk ungdomsråd. Behovet for økte helsesøstertjenester foreslås utsatt. Det er også usikkert om vi klarer å få rom for en koordinator for brukere med sammensatte utfordringer på tvers av virksomhetene våre. Innenfor arkivet og i forhold til naturforvaltningsområdet vil vi måtte utsette planlagt arbeid i året som kommer.

I dagens kommunale hverdag har vi mange viktige samfunnsoppgaver som skal gjennomføres og det vil på mange områder måtte foretas tøffe prioriteringer i året som kommer. Der hvor vi har udekkede behov/pålegg/ønsker som må gjennomføres i inneværende år men som ikke er innarbeidet i budsjettet må seksjonene legge opp til tiltak innenfor egen seksjon for å løse dette i løpet av året. Tiltakene forutsettes lagt frem for politisk behandling i fagutvalgene i løpet av året.

Videre saksgang ift budsjettarbeidet

Rådmannen legger frem et foreløpig forslag til budsjett den 26. oktober 2015 (uke 44) slik at man kan starte det politiske arbeidet med budsjettet. Dokumentet inneholder et følgeskriv fra rådmannen, en gjennomgang av de overordnede rammene for drift og investeringer og fordelingene på de ulike virksomhetene.

Rådmannens endelige forslag til økonomiplan og budsjett sendes ut i uke 47. Dette dokumentet vil inneholde seksjonenes og virksomhetenes budsjett slik at disse kan behandles i fagutvalgene i uke 48 på veien mot den endelige behandlingen i kommunestyret den 10. desember 2015.

Kontakt:

Ordfører Eivind Borge (922 20 710) og rådmann Dag Eriksen (913 86 684) er tilgjengelige for spørsmål.

Publisert
26.10.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger