Gå til innhold

Økonomi 2012

Her er en oversikt over hvilke endringer budsjettrammene for 2012 medfører. Se oversikten for områdene Helse og sosial, Opplæring og kultur og Miljø og teknikk.

For Helse og sosial

Helse og sosial vil få mulighet til å arbeide med forebyggende arbeid mot samhandlingsreformen gjennom å ansette en folkehelsekoordinator i en 50 prosent stilling og øke fysioterapitjenesten. Dette vil også styrke vårt samarbeid med Østfoldhelsa.

Samhandlingsreformen vil gi oss nye oppgaver og vi vil øke ledelsen innenfor omsorgstjenesten slik at vi er i stand til å håndtere utfordringene med utskrivningsklare pasienter og medfinansiering innenfor flere virksomheter i kommunen. Vi må redusere to sykehjemsplasser for eldre og funksjonshemmede for å tilrettelegge institusjonsplasser for de pasienter som nå blir utskrivningsklare fra sykehuset. Samhandlingsreformen krever at kommunene må ta imot pasienter som er ferdig behandlet på sykehuset samme dag dersom de blir meldt ferdigbehandlet før kl 1200. Får kommunen beskjed om at pasienten er ferdigbehandlet mellom kl 1200 til 1530 må kommunen gi tilbud i kommunen senest dagen etter. Hvis ikke kommunen imøtekommer disse kravene må vi betal kr 4000.- pr døgn pasienten blir liggende på sykehus.

Dagsenter for eldre som i flere år er drevet på Dypedalåsen og Furumoen stenges fra 1. februar 2012.

Tjenester til psykisk utviklingshemmede blir redusert med en hel stilling.

Det blir redusert tilbud innenfor kommunal psykiatritjeneste.

For Opplæring og kultur

Barnehagene har meget nøkterne budsjetter. Reduksjon medfører sommerstengte barnehager. Administrasjonen foreslår at dette gjelder for ukene 27-30, men dette skal behandles som vedtektsendring for barnehagene i kommende UKPT-møte, 14. mars 2012. Det er satt av lite midler til vikardekning. Barnehagene vil ha en bemanning som følger lovverket i forhold til antall barn.

For skolene er rammene for 2012 identiske med rammene i 2011. Dette betyr en nedgang i 2012-budsjett. Det er ikke tatt høyde for behov for økte rammer i forhold til behov for to klasser på 1. trinn på begge barneskolene. Det er ikke tatt høyde for økte behov for spesialundervisning og tidlig innsats på barneskolene. Det er ikke lagt inn ressurser i forhold til nye valgfag for 8. trinn fra høsten 2012. Skolene må omfordele de rammer de har for å dekke elevenes behov så langt dette er mulig.

SFO satsene øker fra 2 120 kroner pr måned til 2 380 kroner pr måned for hel plass.

Frivilligsentralen legges ned og de som har mottatt tjenester mister disse.

Ledelsen i kulturskolen reduseres. Dette påvirker utvikling av kulturtilbud for barn og unge i barnehage og skole.

I forbindelse med fritidsklubben opprettholdes ungdomsklubbtilbudet på fredager, men busstilbudet på fredager fjernes.

Juniorklubben reduserer tilbudet til å gjelde annenhver uke istedenfor hver uke.

Ettermiddagstilbudet mandag, onsdag og fredag legges ned.

Biblioteket får redusert åpningstid og reduserte tjenester mot skole og barnehage. Tilbudet ”Boken kommer” faller bort.

Nye åpningstider:
Mandag stengt
Tirsdag og onsdag 10-15
Torsdag 13-19

For Miljø og teknikk

Budsjettvedtaket innebærer noe reduksjon innenfor Brann/Redningstjenesten, byggvedlikehold og strømutgifter til gatelys. Innenfor alle disse budsjettområdene har kommunen tidligere gitt en del tjenester som ikke er direkte pålagt gjennom lov og forskrift. Ett av eksemplene på dette er at kommunen har en høyere beredskapsmessig løsning for Brann og Redning på Hvaler enn det dimensjoneringsforskriften krever. Ekstratjenesten er helt åpenbart ønsket og nyttig – også fordi vi har mange ferierende, men dette er ikke lovpålagt. Et annet eksempel er utgifter til bygningsmessig vedlikehold, som kan reduseres – men som umiddelbart gir et forfall som kan bli kostbart lengre frem i tid.

Budsjettsituasjonen utfordrer oss nå på å spare mest mulig av slike ”ikke lovpålagte tjenester” - slik at de pålagte tjenestene til innbyggere og brukere ikke skal rammes så kraftig. Alle innsparinger har en utfordringer og konsekvenser knyttet til seg – enten på kort eller lang sikt, og reduksjonen ansees som beklagelige men nødvendige.

Mer informasjon

Du kan lese mer om vedtaket i protokollen fra kommunestyret 15. desember - sak 130/11 side 28.

Protokollen fra Utvalg for miljø og teknikk

Protokollen fra Utvalg for kultur og personrettede tjenester

Publisert
02.02.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger