Gå til innhold

Kunngjøring: Reguleringsplan Bankerød boliger vedtatt

Reguleringsplan for Bankerød boliger ble vedtatt av kommunestyret i sak 97/15 den 12.11.2015. Det er også inngått utbyggingsavtale for området.

Planen gjelder et område på cirka 31 mål ved Bratte bakke på Vesterøy. Den viser fremtidig arealbruk for området med boliger som formål. Planen er nå bindende for arealbruken innenfor planens område.

Eier av ubebygd eiendom i området kan kreve erstatning (plan- og bygningsloven § 15-3) eller innløsning av eiendommen (plan- og bygningsloven § 15-2). Fristen for krav om erstatning eller innløsning er tre år etter at planen ble vedtatt.

Du kan klage på vedtaket om regulering. Klagen må være begrunnet, vise til delen av vedtaket man klager på og hva som burde vært vedtatt i stedet for. Klagen må sendes innen tre uker. Lovteksten om vedtak av reguleringsplan og klagerett finnes i plan- og bygningsloven § 12-12, se www.lovdata.no. Se også forvaltningsloven kapittel VI. Om klage og omgjøring.

Plandokumenter og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Plankart

Illustrasjonsplan

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Støyutredning

Særutskrift

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden.

Klage, krav om erstatning eller innløsning må sendes som brev eller e-post til Hvaler kommune. Kommunens e-postadresse er postmottak@hvaler.kommune.no. Postadressen er Hvaler kommune, Storveien 32, 1680 Skjærhalden.

Publisert
27.11.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger