Gå til innhold

Kunngjøring: Hvaler kommune starter kommuneplanarbeid for Skjærhalden

I medhold av plan og bygningsloven § 11-12 varsler Hvaler kommune på nytt oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel. Samtidig legges forslag til planprogram ut på ny høring.

Hvaler kommune startet arbeidet med kommuneplanens arealdel i desember 2014. Skjærhalden-området ble da utelatt fra planarbeidet. Vi vil nå å innlemme Skjærhalden i det pågående planarbeidet, og ønsker innspill til:

 • Konkrete eiendommer/arealer i Skjærhalden som ønskes utviklet
 • Planprogrammet, herunder
  • hvilke av anbefalingene i trafikkanalyse for Skjærhalden som bør gjennomføres
  • ønsker og behov knyttet til torget i Skjærhalden
  • arealer og bygninger som bør ha fokus ved utarbeiding av kulturhistorisk stedsanalyse for Skjærhalden

Planprogram og trafikkanalyse for Skjærhalden ligger også på kommunens nettside www.hvaler.kommune.no  under planer, og i servicetorget på rådhuset.

Frist for innspill er 10.02.2016.

Innspill sendes Hvaler kommune via postmottak@hvaler.kommune.no eller til Hvaler kommune, Storveien 32,1680 Skjærhalden.

NB! Innspill som er sendt inn til rulleringen av arealdelen tidligere i 2014/2015 ber vi om at ikke sendes inn om igjen. Alle disse er lest i gjennom og systematisert, og vil bli vurdert i den videre prosessen.

Dokumentasjonskrav til konkrete innspill for arealer/eiendommer:

 • Beliggenhet, størrelse på areal som beslaglegges og avgrensning.
 • Type arealer som blir berørt (for eksempel skog, jordbruk, friområde) og kort vurdering av forventet konflikt med andre interesser (for eksempel friluftsliv, naturmangfold).
 • Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde, eventuelle behov for utbedringer av veikryss, fortau, gang-/sykkelvei, etc.
 • Beliggenhet i forhold til senterområder og kollektivholdeplasser.
 • Egen vurdering av utbyggingsområdet i forhold til kommunens senterstruktur angitt i Fylkesplan for Østfold (gjelder bolig- og sentrumsformål).
Publisert
18.12.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger