Gå til innhold

Hvaler kommune presenterer økonomiplan 2015 - 2018, årsbudsjett 2015

Rådmannen legger i dag frem sitt forslag til økonomiplan for 2015-2018 og budsjett for 2015. «Den enkelte innbygger på Hvaler vil i 2015 kunne forvente at man betaler mindre i gebyr og eiendomsskatt.

Gebyrene for vann, avløp og renovasjon legges opp til å reduseres med 5%.

Last ned dokumentene:

Når eiendomsskatten opprettholdes på dagens nivå medfører dette at den totale belastningen på den enkelte innbygger går ned.» sier Eriksen i en kommentar. «Hvaler kommune står allikevel overfor store utfordringer i året som kommer. Summen av nye pålegg, nye brukere og endrede krav til de tjenestene vi utfører medfører at kostnadsnivået øker betydelig.» fortsetter Eriksen. «Totalt sett mangler vi 15 millioner for å få gjort alt det vi gjerne skulle gjort». I budsjettdokumentet er det gjort rede for flere tiltak som Hvaler kommune ikke har råd til i året som kommer. «Vi finner det dessverre nødvendig å måtte foreslå å midlertidig stenge 5 sykehjemsplasser for å få råd til nye lovpålagte oppgaver, herunder ivaretakelse av ressurskrevende brukere» sier Eriksen. Oppvekstsektoren har en udefinert innsparing på ca. 4 millioner kroner som man må finne tiltak for i løpet av 2015. «Det er et strengt budsjett for alle kommunens virksomheter» sier Eriksen. Flere store investeringer er satt på vent men det er lagt opp til at det fortsatt skal jobbes med å prosjektere nytt sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og ny base for hjemmetjenesten. «Vi fortsetter i 2015 arbeidet med skoleutredningen i tråd med de vedtak som er gjort. Avgjørelsene i forhold til den kombinerte førings- og sykkelveien ligger nå hos NVE» avslutter Eriksen.

Hovedpoengene i dokumentet:

 • Totalt anslår rådmannen i budsjettet at frie inntekter vil ligge på ca. 245,7 millioner kroner (mot ca. 240 millioner i 2014).
 • Det avsettes 239,9 millioner kroner til drift i 2015 (mot ca. 233 millioner i 2014).
 • Dette budsjettet bidrar til merkbart å redusere den totale skatte- og gebyrbelastningen på Hvalerinnbyggeren på bakgrunn av det:
  • er foreslått en reduksjon i VARV gebyrene for 2015 med 5 %.
  • er foreslått å holde eiendomsskatten på samme nivå som i år
  • fra rådmannens side ikke vil foreslås å innføre eiendomsskatt på næring.
  • Kommunen har aktiviteter og tiltak i størrelsesordenen 15,2 millioner kroner som det ikke er funnet rom for i budsjettet.
   • Ca. 10 millioner kroner er konkrete tjenester og aktiviteter som vi gjør rede for i tabell 4 i kap 3,3
   • Ca. 5 millioner av dette er «ikke definerte reduksjoner» som må tas som generell innsparing i gjennom året. Det er spesielt oppvekst som vil merke denne innsparingen
   • Det er viktig å poengtere at kommunene stadig får nye og større oppgaver og at det i budsjettet er innarbeidet nye tjenester, tiltak og aktiviteter som langt overgår det som ligger i 2014 budsjettet (se kap 1.5.2).
   • De største investeringene er utsatt noe i tid, men det arbeides videre med de tre store investeringsknappene i ulikt tempo. Føringsveien vil trolig avgjøres hos NVE i 2015, skoleutredningen skal kompletteres i 2015 og det settes i gang med konkret arbeid knyttet til etablering av sykehjemsplasser/dagsenter/lokaler for hjemmetjenestene. Rådmannen avsetter uventet høye pensjonsinntekter til fond for å bygge opp finansiell evne til å tåle investeringer i årene som kommer.

Noen flere detaljer fra budsjettdokument og rådmannens saksfremlegg:

Selv om Hvaler kommune, sammenlignet med andre Østfoldkommuner, kommer ganske godt ut av det i forhold til årets inntekter fra statsbudsjettet, står vi overfor en tøff utfordring i å sikre balanse i budsjettet. På inntektssiden legger rådmannen til grunn en samlet vekst på skatt og rammetilskudd som er noe høyere enn det man legger opp til i statsbudsjettet. Videre er det lagt til grunn at eiendomsskatten skal forbli på samme nivå og at det ikke skal innføres eiendomsskatt på næring.

Forslaget til budsjett legger derimot opp til at gebyrene innenfor VAR-området skal reduseres. Kostnadsreduserende tiltak i 2014 har medført at man innenfor den selvfinansierende delen av kommunal teknikk sitt budsjett kan redusere driftskostnadene betydelig. I tillegg er enkelte tallstørrelser i noen selvkostfond blitt så gamle at de må inntektsføres innen sine respektive selvkostområder. Dette medfører en reduksjon av gebyrene innen vann, avløp og renovasjon med 5 prosent, mens gebyrene innen slam og feiing kan reduseres med hele 50 prosent. Totalt sett medfører dette at den totale gebyr- og skattebelastningen for den enkelte innbygger reduseres noe når eiendomsskatten holdes på dagens nivå.

Hvaler kommune har en positiv utvikling i forhold til premieavvik knyttet til pensjonen. Det er varslet positive premieavvik på opp til 8 millioner kroner de to neste årene grunnet endrede pensjonsforutsetninger. Dette er synliggjort i hovedoversikten. Disse inntektene er å regne som “engangspenger” og er således avsatt i sin helhet til to ulike fond, disposisjonsfond og et fond for å dekke opp for fremtidige kapitalkostnader. Rådmannen ønsker gjennom dette å bygge opp reserver som gjør at vi står sterkere til å bære midlertidige kapitalkostnader knyttet til å legge ut for en gjennomføring av for eksempel føringsveiprosjektet på vegne av Østfold fylkeskommune. På sikt håper vi at dette skal muliggjøre at vi kan gjennomføre flere av de planlagte investeringene i fremtidens Hvalersamfunn.

Selv om det er en positiv utvikling i inntektene, vil den økonomiske situasjonen for Hvaler kommune forverres i 2015. Rådmannen gjorde på budsjettseminaret i høst rede for at vi totalt trengte nærmere 30 millioner kroner ekstra for å veie opp for de økningene vi ser i de kommunale tjenestene. I de siste månedene har vi lagt vekt på å innarbeide opp i mot 15 millioner kroner av dette i rammene for driftsbudsjettet. Resultatet av dette er fremstilt i kapittel 1.5.1. Det vi pr dags dato ikke har klart å innarbeide i budsjettet kommer til syne i kapitel 3.3 tabell 4. Totalt mangler vi ca. 15 millioner hvorav 10 millioner er klart definerte tjenester og aktiviteter som fremkommer i tabellen. De resterende 5 millionene er generelle kutt som må tas innenfor virksomhetenes driftsrammer.

De største økonomiske utfordringene ligger innenfor seksjonene for helse og velferd og oppvekst. Samlet sett mangler rådmannen som nevnt ca. 15,2 millioner kroner for å kunne gjennomføre alle de aktivitetene som er igangsatt, samt de nye oppgavene som vi er tilført på ulik måte. Det er gjort en stor jobb i de ulike virksomhetene for å sortere i forhold til hvilke oppgaver vi må utsette eller avslutte der hvor det ikke har vært rom for både eksisterende og ny aktivitet. I tabell 4 i kapittel 3.3 fremkommer de aktivitetene og tiltakene som faller utenfor i årets budsjett. Det mest merkbare tiltaket er at rådmannen finner det nødvendig å stenge 5 rom ved sykehjemmet i 2015. Dette er en direkte konsekvens av at man blir nødt til å ivareta nye ressurskrevende brukere innenfor tildelte rammer.

Selv om dette ikke fremkommer så godt i oversikten, er det relativt drastisk at seksjon for oppvekst mangler rundt 4 millioner kroner i sine driftsrammer etter at alle nye konkrete tiltak er lagt inn. Det vil i prinsippet bety at seksjon for oppvekst må bruke “ostehøvel-prinsippet” knyttet til administrasjon og tjenestetilbud. Dette gir oss en ekstra utfordring i oppfølging av driften i 2015.

Seksjon for samfunnsutvikling har også økte driftsbehov som de ikke får dekket i årets budsjett. Dette er synd med tanke på rådmannens ønske om å satse på samfunnsutviklingen. Arbeidet med de kommunale planene må også holdes på et minimum. I tillegg ønsker rådmannen å poengtere at vi ikke har funnet midler til å legge ekstra vekt på nærings- og kulturutvikling samt annen samfunnsutvikling i form av større prosjekt og aktiviteter for 2015. Til dette er utfordringene innenfor de lovpålagte oppgavene for store.

Konklusjon

Samlet sett står Hvaler kommune overfor et tøft år hvor blant annet endringer i antallet brukere, prisøkning og nye oppgaver krever mye av organisasjonen. Rådmannen forventer et inntektsnivå på ca. 245,7 millioner kroner i 2015 men selv dette tallet er det knyttet noe usikkerhet til siden vi har lagt oss på et litt høyere nivå enn anslaget i forslag til statsbudsjett. Det er avsatt totalt 239.9 millioner kroner til drift. Dette er 15,2 millioner kroner lavere enn det vi ideelt sett skulle hatt for å klare det økte presset på tjenestene i kommunen. Rådmannen er derimot forberedt på at det i årets budsjett ikke finnes andre inntektskilder som medfører at vi kan øke driftsbudsjettene ytterligere.

Last ned dokumentene:

Publisert
14.11.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger