Gå til innhold

Detaljplan for Stentippen Øst, Kirkøy -høring og offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 01.02.2017 i sak 5/17 vedtatt å legge planforslaget for detaljplan for Stentippen Øst på Kirkøy ut på høring og til offentlig ettersyn for innspill og tilbakemeldinger.

Planområdet befinner seg på Kirkøy rett sørøst for nedkjøringen til Hvalertunellen, og utgjør ca. 50 daa. Formålet med planen er å legge til rette for masseuttak og videreforedling av tilkjørte pukkverksmasser på eiendommen gnr/bnr 23/45. Planområdet er i hovedsak et areal som tidligere har vært steinmassedeponi etter utbygging av tunellen. I perioder har det vært knusing av stein på området.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Kirkøy maskinentreprenør AS.

Plandokumentene og særutskrift fra politisk behandling finner du her:

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Særutskrift

Disse finnes også ved servicetorget i rådhuset, Storveien 32, Skjærhalden og på kommunens nettsider (www.hvaler.kommune.no) under Planer.

Merknader eller uttalelse til planforslaget må sendes innen fredag 19. mai 2017, enten som brev til Storveien 32 1680 Skjærhalden, eller som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no. 

Publisert
05.04.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger