Gå til innhold
Foto: Tora Klevås Schondelmeier
Foto: Tora Klevås Schondelmeier

Fylkeskommunen undersøker folkehelsa

Alle kommunene i Østfold deltar i undersøkelsen. Et spørreskjema sendes til inntil 2000 innbyggere i alderen 18-79 år, i hver kommune.

Bakgrunn

Fra 2012 får kommuner og fylkeskommuner et forsterket lovkrav gjennom den nye folkehelseloven om å føre oversikt over befolkningens helsetilstand. En utfordring er at det er for lite statistikk tilgjengelig på lokalt og regionalt nivå, og det som er tilrettelagt har gjerne fokus på forhold relatert til sykdom og død. Det alene er ikke godt nok. Det er også behov for kunnskap om hvilke faktorer i samfunnet som gjør at vi holder oss friske og hvilke av disse som lokale og regionale politikere faktisk kan gjøre noe med.

Fylkestinget i Østfold tok initiativ til at Østfold Helseprofil 2011 skulle gjennomføres. Undersøkelsen er en del av det internasjonale prosjektet HEPROGRESS, som ledes av Østfold fylkeskommune. Det er i all hovedsak finansiert gjennom EU-programmet Progress (2007-2013) som er EU-kommisjonen sitt program for sysselsetting og sosial solidaritet.

Østfold Helseprofil 2011 er dessuten en oppfølging av to tidligere undersøkelser i Østfold; Østfold Helseprofil 1997 og Østfoldhelsa 2004, og skal bidra til at vi kan følge utviklingen i folkehelsa over tid.

Tid

Undersøkelsen vil bli gjennomført fra begynnelsen av november til midten av desember 2011.

Undersøkelsen vil gi kommunene i Østfold informasjon om blant annet følgende områder: Selvopplevd helse og livskvalitet, helsetilstand, sykdom og plager, miljørelaterte- og individuelle ressurser og risikofaktorer, sosial deltagelse, håndtering og mestring av livets utfordringer.

Helseprofilens formål er å:

  1. Gi et helhetlig overblikk over helse og livskvalitet i et lokalt, geografisk område.
  2. Være et verktøy for praktiske formål (ikke forskning).
  3. Identifisere problemer og ressurser til et lokalsamfunn.
  4. Identifisere grupper med spesielle behov.
  5. Danne basis for prioriteringer i planleggingen.
  6. Indikere potensial for endring og utvikling.
  7. Være et verktøy for målformulering.
  8. Bli brukt til evaluering av politikk og tjenester.
  9. Gi informasjon til demokratiske beslutningsprosesser, som kan bidra til å gjøre helse og velferdsspørsmål synlige overfor innbyggerne.

Deltagere

Undersøkelsen sees i sammenheng med satsningen på Østfoldhelsa. Det er et partnerskap som arbeider for styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet i fylket. Alle kommunene i Østfold er med eller på vei inn i dette partnerskapet. I tillegg deltar andre offentlige og frivilllige krefter. For mer informasjon, se www.ostfoldhelsa.no. Østfold fylkeskommune leder partnerskapet og er således også prosjektleder for undersøkelsen.

Utvalg

Alle kommunene i Østfold deltar i undersøkelsen, uten at det medfører noen kostnader for dem. Et spørreskjema sendes til inntil 2000 innbyggere i alderen 18-79 år, i hver kommune. Grunnet lavt befolkningstall i Rømskog, slås kommunen sammen med Marker til ett rapporteringsområde. I Fredrikstad og Sarpsborg vil utvalgene utvides, etter ønske om å fremskaffe mer informasjon på geografiske regioner innenfor de to byene. Totalt vil 37.471 østfoldinger motta spørreskjemaet.

Utfylling

Innbyggerne kan velge selv om de ønsker å besvare skjemaet på papir eller på internett.

Anonymitet

Etter at undersøkelsen er gjennomført vil alle personidentifiserbare opplysninger bli slettet. Det betyr at ingen vil få vite hva hver enkelt har svart, og svarene kan heller ikke etterspores til enkeltpersoner. Informasjonsinnhentingen gjennomføres etter lovpålagte regler, og er godkjent av Datatilsynet og Regional etisk komité.

Andre samarbeidspartnere: TNS Gallup er ansvarlig for datainnsamling.

Publisert
07.11.2011
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger