Gå til innhold

Kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler

NVE har mottatt tilleggssøknad og tilleggsutredning fra Hafslund Nett AS i forbindelse med søknaden om 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler.

Hafslund Nett AS søkte i april 2012 om konsesjon for en 132 kV kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler transformatorstasjoner i hhv. Fredrikstad og Hvaler kommuner i Østfold fylke. Kraftledningen skal erstatte eksisterende 52 kV kraftledning på samme strekning.

Hafslund Nett søkte opprinnelig om tre ulike luftlednigstraseer på Kråkerøy og to på Hvaler. Alle alternativene inkluderer jordkabel utenom boligområdet ved Kråkerøy transformatorstasjon og sjøkabel ved kryssing av Kjøkøysundet.

Søknad og vedlagg kan lastes ned fra NVEs nettsider

I tilleggssøknaden har Hafslund Nett søkt om en rekke traséjusteringer og trukket én av traseene på Kråkerøy. I tillegg har de søkt om jordkabel på hele strekningen, forutsatt at Fredrikstad og Hvaler kommuner betaler merkostnaden og legger til rette for føringsvei i ny gang- og sykkelvei.

NVE vil arranger befaring av traseene 12. mai og vil opplyse nærmere om befaringsprogram og påmeldingsfrist når befaringen nærmer seg.

NVE ber om at uttalelser til tilleggssøknaden og tilleggsutredningen sendes innen 1. juni 2015.

Publisert
08.04.2015
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger